UsII-186/22 od 3. studenog 2022.

KLASA: 22/497

UsII-186/22 od 3. studenog 2022.

Mogućnost kontrole ispravnosti ponuda – Odgovornost za propust u izradi ponude – Članci 291. i 295. ZJN 2016

U odnosu na tužbene navode i navode iz podneska kao odgovora na tužbu tuženika koji se odnose na odgovornost za propust, odnosno mogućnost kontrole ispravnosti ponuda sud ukazuje na jedno od osnovnih načela javne nabave iz članka 4. stavak 3. navedenog Zakona prema kojem je naručitelj obvezan primjenjivati odredbe toga Zakona na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava, a navedeni Zakon je nizom odredaba omogućio naručiteljima da njihovom primjenom u svrhu pravilno utvrđenog činjeničnog stanja u postupku odabira najpovoljnijeg ponuditelja sukladno propisanoj dokumentaciji o javnoj nabavi, provede postupak u kojem će utvrditi da li je određena ponuda nepravilna u smislu odredbe članka 3. točke 12. Zakona, a na što ga obvezuje i odredba članka 291. Zakona, u kom slučaju je u smislu odredbe članka 295. stavak 1. istog Zakona takvu ponudu obvezan odbiti.
Stoga je osnovan zaključak tuženika da pogrešni podaci u ponudi, bilo omaškom ili namjerno, naručitelju ne mogu biti opravdanje za odabir nepravilne ponude, te je ukazao naručitelju i na mogućnost propisivanja u dokumentaciji o javnoj nabavi osnov za isključenje gospodarskog subjekta u smislu odredbe članka 254. stavak 1. točka 8. Zakona.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu