UsII-13/24 od 28. ožujka 2024.

KLASA: 23/578
UsII-13/24 od 28. ožujka 2024.
Troškovnik- Kataloške oznake proizvoda- Katalog proizvođača na web stranici vs. katalog ponuditelja dostavljen u žalbenom postupku- Javna nabava male vrijednosti- Ažurirani popratni dokumenti- Pregled i ocjena ponuda- Članak 263., 280. i 290. ZJN 2016
 
U predmetnom postupku je sporno je li odabrani ponuditelj ponudio odgovarajuće proizvode u stavkama pod rednim brojevima 129. i 123. troškovnika.
Pod rednim brojem 129. troškovnika naveden je naziv „Atrikulacijski papir plavi i crveni 40 microna a200“, što je nesporno. Odabrani ponuditelj je dostavio ponudbeni troškovnik u kojem je u navedenoj stavci ponudio proizvod BK09 Bausch articulating paper 40 microna a200 koju ponudu je naručitelj ocijenio valjanom i istu odabrao. Iz očitovanja naručitelja tijekom žalbenog postupka proizlazi da je naručitelj prilikom pregleda i ocjene ponuda, uvidom u internetsku stranicu, kataloga proizvoda, utvrdio da ponuđeni proizvod zadovoljava traženo troškovnikom, odnosno dokumentacijom o nabavi na koji način je potvrdio tehničke karakteristike te nije od odabranog ponuditelja tražio dopunu ili pojašnjenje ponude. Naručitelj je uz navedeno još naveo da je sukladno dosadašnjoj praksi i dugogodišnjem kliničkom iskustvu jasno utvrdio da ponuđeni artikulacijski papir dolazi u dvije boje kako je i zahtijevano minimalnim tehničkim karakteristikama. dodao je da prema spomenutoj dugogodišnjoj praksi pod navedenim kataloškim brojem, a s naznakom željene boje su isporučivani artikulacijski papiri u obje zahtijevane boje sukladno minimalnom zahtjevu pod točkom 129. „Atrikulacijski papir plavi i crveni 40 microna a200“.
S obzirom na navedeno očitovanje naručitelja, tuženik je pravilno ocijenio da su u predmetnom postupku ispoštovane odredbe članka 280. stavka 4. ZJN 2016 prema kojoj se pri izradi ponude ponuditelj mora pridržavati zahtjeva i uvjeta dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi kao i članka 290. stavka 1. ZJN 2016 koja propisuje da nakon otvaranja ponuda javni naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi te o tome sastavlja zapisnik.
U odnosu na navode tužitelja da je naručitelj trebao tražiti kataloge proizvođača ili popratnu dokumentaciju, valja navesti da je Državna komisija pravilno odgovorila na taj prigovor. Naime, odredbom članka 263. stavka 1. ZJN 2016. propisano je da je javni naručitelj obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. Kako se u predmetnom slučaju radi o postupku javne nabave male vrijednosti, naručitelj nije bio dužan tražiti popratne dokumente, kako je to pravilno ocijenila i Državna komisija.
Osim navedenog treba dodati da je naručitelj točkom 3.2.2.2. Dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave stomatološkog potrošnog materijala jasno propisao da će kao dokaz ispunjenja uvjeta tehničke sposobnosti iz te točke dokumentacije o nabavi naručitelj prihvatiti tehničku dokumentaciju u obliku kataloga/prospekta/tehničkog opisa ili sl. za ponuđeni proizvod iz troškovnika kojima se nedvojbeno dokazuje da ponuđena roba zadovoljava tražene karakteristike opisane u tehničkim specifikacijama određenim u troškovniku. Ako iz kataloga/prospekta/tehničkog opisa nisu vidljive tražene tehničke karakteristike proizvoda gospodarski subjekt dužan je dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika /predstavnika proizvođača za Republiku Hrvatsku kojom potvrđuje da ponuđena roba odgovara traženim tehničkim specifikacijama određenim u troškovniku, koje nisu vidljive iz kataloga/prospekta/tehničkog opisa.
Po ocjeni ovog suda, Državna komisija je u odnosu na stavku 129. troškovnika odgovorila na prigovore tužitelja i pravilno odbila žabu kojom je osporavana zakonitost odluke naručitelja na istu. Tuženik je pravilno ocijenio da tužitelj nije dokazao da se radi o krivotvorenom katalogu proizvođača od strane odabranog ponuditelja pa isto nije ni od utjecaja na zakonitost osporavanog rješenja, iako iz svega navedenog proizlazi da naručitelj nije propisao da će jedino katalog, prospekt ili tehnički opis prihvatiti kao dokaz ispunjenja uvjeta tehničke sposobnosti ponuditelja.
 
Što se tiče stavke pod rednim brojem 123. troškovnika, valja navesti da je naručitelj u svom očitovanju jasno naveo da je iz javno dostupnih podataka te kataloga proizvođača jasno vidljivo da gumica za poliranje kompozita dolazi u tri oblika i tri gruboće dok je navedenom stavkom troškovnika tražena „Gumica za poliranje kompozita, dostupna u min. tri oblika i dvije gruboće“, što doista odgovara traženim uvjetima iz troškovnika, što je odabrani ponuditelj i dužan isporučiti naručitelju.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu