UsII-107/21 od 14. travnja 2021.

KLASA: 21/80

UsII-107/21 od 14. travnja 2021.

Troškovnik – Dodavanje/mijenjanje formuli troškovnika – Oprječna dokumentacija – Članak 280. i 290. ZJN 2016

U odnosu na troškovnik odabrane zajednice ponuditelja valja navesti da odabrana zajednica ponuditelja ne osporava da je dodavala odnosno mijenjala formule kako to tvrdi tužitelj, međutim sporno je je li postupila protivno odredbi članka 280. stavka 4. ZJN 2016. koja propisuje da se pri izradi ponude ponuditelj mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi i da ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.
Naime, iz dokumentacije o nabavi proizlazi da je točkom 2.6. Knjige 1 dokumentacije o nabavi propisano da se troškovnik u nestandardiziranom obliku nalazi u knjizi 4 dokumentacije, zasebno za svaku grupu nabave. Istom točkom propisano je da se u troškovniku ne smiju mijenjati količine, jedinice mjere niti opisi pojedinih stavki troškovnika ni otključavati zaključane ćelije niti mijenjati formule koje je unio naručitelj. Nadalje, točkom 1.8. Knjige 4.1. dokumentacije je propisano da ponuditelj snosi odgovornost za pravilno ispunjavanje troškovnika te sam određuje računanje ukupnih cijena, međusuma i suma korištenjem tabličnog kalkulatora. Sve formule unesene u troškovnik kakav je objavljen u okviru dokumentacije o nabavi su orijentacijske. Ponuditelj snosi svu odgovornost za računsku ispravnost troškovnika koju će naručitelj provjeriti tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda. 24. Po ocjeni ovog suda, Državna komisija je pravilno ocijenila da je u predmetnom slučaju potrebno tumačenje navedenih oprečnih odredaba dokumentacije o nabavi jer je točkom 2.6. Knjige 1, na koju ukazuje tužitelj, izričito propisano da se u troškovniku ne smiju mijenjati formule koje je unio naručitelj dok je, nasuprot tome, točkom 1.8. Knjige 4.1. dokumentacije jasno i nedvojbeno propisano da su sve formule unesene u troškovnik kakav je objavljen u dokumentaciji o nabavi orijentacijske kao i da ponuditelj snosi odgovornost za pravilno ispunjavanje troškovnika i za računsku ispravnost troškovnika. U takvoj situaciji pravilno je postupio naručitelj tumačeći navedene odredbe dokumentacije o nabavi na način koji nije na štetu odabranog ponuditelja, kako je pravilno ocijenila i Državna komisija, a što je u skladu i sa stajalištem ovog suda da očiti propust naručitelja u sastavu dokumentacije o nabavi ne može ići na štetu ponuditelja u fazi pregleda i ocjene ponuda.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu