UsII-36/20 od 27. veljače 2020.

KLASA: 19/972

UsII-36/20 od 27. veljače 2020.

Tehnička dokumentacija – Prijevod na hrvatski jezik – Rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude – Članak 290., 295., 263. ZJN 2016
 
Tuženik je dao detaljne i valjane razloge utemeljene na podacima u spisu za svoj zaključak da odabrani ponuditelj ni u dopuni ažuriranih popratnih dokumenata nije dostavio svu traženu tehničku dokumentaciju sukladno točki 12.2.C.1. DON-a za određene stavke troškovnika, iz koje bi bila vidljiva kompatibilnost ponuđenih proizvoda za pojedine stavke prema uvjetima traženima tehničkom specifikacijom te je pravilno utvrđeno da je naručitelj postupio suprotno članku 290. stavku 1. te članku 295. i 263. stavku 3. ZJN 2016, jer pregled i ocjenu nije izvršio na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi.
Nadalje, s obzirom da je utvrđeno da je dio tražene dokumentacije tužitelj dostavio bez prijevoda na hrvatski jezik, pravilno je ocijenjeno da naručitelj nije pregled i ocjenu ponuda izvršio sukladno pravilima DON-a, u kojoj je propisano da dokumenti iz ponude mogu biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slučaju obvezno prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojem je prijevod izvršen. Prema podacima spisa, također proizlazi da je rok valjanosti ponude odabranog ponuditelja  i jamstva za ozbiljnost ponude istekao 16. rujna 2019., te da je odluka o odabiru donesena iako naručitelj nije tražio produljenje rog roka prema članku 216. stavku 2. ZJN 2016.
 


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu