UsII-8/22 od 16. veljače 2022.

KLASA: 21/928

UsII-8/22 od 16. veljače 2022.

Kriterij za odabir gospodarskog subjekta – Tehnička i stručna sposobnost – Raspolaganje stručnjacima – Članak 268. ZJN 2016

DON: Gospodarski subjekt koji dostavlja ponudu za više grupa predmeta nabave: za poziciju stručnjaka 1 može istu osobu ponuditi u samo jednoj grupi predmeta nabave, a za pozicije stručnjaka 2, 3 i 4 može istu osobu ponuditi u najviše dvije grupe predmeta nabave.
U odnosu na tužbeni zahtjev kojim osporava točku 2. izreke rješenja tuženika u dijelu koji se odnosi na tužitelja, valja reći da su i ti navodi tužitelja neosnovani. Naime, tuženik je u žalbenom postupku utvrdio da ponuditelj Consultants d.o.o. nije na poziciju Stručnjaka 1. nominirao istu osobu u više grupa predmeta nabave pa da bi njegova ponuda bila nesuglasna s točkom 4.3. dokumentacije o nabavi. Iz zapisnika o javnom otvaranju ponuda i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda proizlazi da je Consultants d.o.o. predao ponudu samo za jednu grupu, i to za Grupu 4., pa stoga nije osnovan prigovor da je Stručnjak 1. ponuditelja Consultants d.o.o. nominiran u više grupa. To što je istu osobu za poziciju Stručnjaka 1. u grupi1. nominirao drugi ponuditelj nije odlučno za valjanost ponude odabranog ponuditelja za Grupu 4.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu