UsII-446/20 od 29. siječnja 2021.

KLASA: 20/810

UsII-446/20 od 29. siječnja 2021.

Detaljna specifikacija ponuđene robe – Provjera sukladnosti ponuda sa tehničkim zahtjevima – Članak 290. ZJN 2016

Dokumentacijom o nabavi naručitelj nije propisao da bi ponuditelji trebali dostaviti detaljnu specifikaciju ponuđene robe niti je propisao bilo kakve druge dokaze u svrhu provjere sukladnosti ponuda u tom dijelu, već je jedino u pogledu troškovnika odnosno tehničke specifikacije propisao da ponuditelj treba iskazati cijenu jer se radi o naplatnom ugovoru te obvezno navesti proizvođača i model proizvoda koji se nudi, a što je sve u konkretnom slučaju odabrani ponuditelj prilikom popunjavanja troškovnika i učinio.
Da je dostava pune specifikacije opreme tražena na način kako to tužitelj tumači proizlazilo bi da naručitelj uvodi nove uvjete i dokaze u postupak pregleda i ocjene ponuda koji nisu bili propisani dokumentacijom o nabavi, a obveza naručitelja je da izvrši pregled i ocjenu ponuda isključivo u skladu s onim uvjetima i zahtjevima koje je sam naručitelj u dokumentaciji o nabavi propisao.
Nadalje, naručitelj u dokumentaciji o nabavi kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti nije tražio dostavu kataloga slika ili tehničkih specifikacija robe već je odabrani ponuditelj bio dužan upisati ime proizvođača i naziv modela koji zadovoljavaju tehničke specifikacije predmeta nabave specificirane u troškovniku. Stoga, time što je naručitelj radi provjere ispunjavanja tehničkih zahtjeva zatražio od odabranog ponuditelja pojašnjenje troškovnika, a kojem zahtjevu je odabrani ponuditelj i udovoljio, a kako bi naručitelj dobio informaciju o točnim karakteristikama procesora, memorije, diskova, napajanja itd., koji ima radna stanica koju odabrani ponuditelj nudi, a s obzirom na činjenicu da je većina tehničkih karakteristika propisana određenim rasponom, ili minimumom ispod kojeg se ne može ići, na što pravilno tuženik u odgovoru na tužbu upire, nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja.
Proizlazi dakle da dostava pune specifikacije opreme nije tražena u svrhu utvrđivanja da li nuđeni modeli opreme u navedenim stavkama odgovaraju svim uvjetima propisanim u tehničkim specifikacijama jer bi u tom slučaju naručitelj prešao granice dopuštenog postupanja u smislu naprijed navedene odredbe članka 290. te članka 293. stavka 1. ZJN-a.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu