UsII-10/21 od 4. ožujka 2021.

KLASA: 20/801

UsII-10/21 od 4. ožujka 2021.

Ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije – Tehnička rješenja – Pregled i ocjena ponuda – Članak 290., 291. ZJN 2016
 
Osnovano tuženik utvrđuje da je u postupku prije donošenja odluke o odabiru došlo do povrede odredbe članka 290. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, budući da iz spisa predmeta i to zapisnika, nedvojbeno proizlazi da naručitelj prilikom pregleda i ocjene ponuda nije postupio sukladno odredbi članka 291. točka 4. navedenog Zakona jer nije izvršio provjeru sukladnosti ponuđenih tehničkih rješenja ponuditelja s propisanim tehničkim specifikacijama iz dokumentacije o nabavi, dakle odstupio je od zahtjeva i uvjeta koje je sam propisao u dokumentaciji o nabavi.
Osnovano tuženik zaključuje da naručitelj nije postupio sukladno naprijed navedenim odredbama Zakona kada je pregled ponuda u ovom dijelu sveo na provjeru da li ponuđena tehnička rješenja imaju sastavne dijelove propisane navedenom točkom 6.2. Knjige 1, budući je istom točkom u odnosu na naprijed citirano tehničko rješenje (pod a. i h.) izričito propisano da mora biti sukladno Tehničkoj specifikaciji, a koji uvjet, odnosno zahtjev iz dokumentacije naručitelj nije provjeravao.
Pogrešno tužitelj zaključuje da je tuženik u žalbenom postupku trebao provesti pregled i ocjenu ponuda u dijelu u kojem to naručitelj nije učinio. Nadležnost tuženika je kontrola zakonitosti provedenog postupka, odnosno u konkretnom slučaju zakonitosti pregleda i ocjene ponuda od strane naručitelja, a što je tuženik i učinio ocijenivši pravilno da naručitelj nije postupio sukladno članku 290. stavak 1. i članku 291. točka 4. navedenog Zakona, slijedom čega je u ovom dijelu osnovano uvažio žalbu i poništio odluku o odabiru. 
Odredbom članka 280. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi izrijekom je propisano da se pri izradi ponude ponuditelj mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi, a obzirom da su naprijed navedenom točkom dokumentacije o nabavi propisani uvjeti u pogledu tehničkog rješenja, to je neosnovan i prigovor iz tužbe da se svi detalji tehničkog rješenja određuju u fazi izrade projektne dokumentacije nakon potpisa ugovora.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu