UsII-2/20 od 22. siječnja 2020.

KLASA: 19/1007

UsII-2/20 od 22. siječnja 2020.

Tehnička i stručna sposobnost -  Potvrda druge ugovorne strane  - Provjera po članku 264. stavku 4. ZJN 2016 – Članak 264., 268., 290., 293. ZJN 2016
 
Tužitelj je donio odluku o odbijanju ponude zainteresirane osobe iz razloga što ponuditelj nije dokazao uvjet tehničke i stručne sposobnosti na temelju dokumenta koji nije potvrda druge ugovorne strane, čime je ocjenu ponude izvršio protivno članku 290. ZJN 2016 jer svoju ocjenu nije donio na temelju potvrde druge ugovorne strane, što je bio uvjet i zahtjev iz dokumentacije o nabavi.

Pravilno je utvrdio tuženik da se nezakonitost postupanja naručitelja ne ogleda u činjenici kojem subjektu je uputio zahtjev za provjeru informacija, nego u činjenici da je navedene odredbe Zakona o javnoj nabavi primijenio u odnosu na dokument koji nije potvrda druge ugovorne strane, a koji je jedini dokument, prema dokumentaciji o nabavi i Zakonu o javnoj nabavi, propisan kao dokaz na kojem je naručitelj mogao temeljiti ocjenu ponude i odluke o njenom odbijanju.  Time što se tužitelj obratio subjektu koji nije druga ugovorna strana iz ugovora, tužitelj je isključio zainteresiranu osobu iz postupka javne nabave kod pregleda i ocjene ponuda, čime joj je uskratio pravo da u postupku dokazuje svoju tehničku i stručnu sposobnost. Stoga je prema ocjeni Suda tužitelj nepravilno postupio kada je primijenio članak 264. stavak 4. ZJN 2016, prije nego što je primijenio odredbe Zakona o javnoj nabavi navedene u ovoj presudi i u obrazloženju osporenog rješenja.

Tuženik je prema ocjeni ovog Suda pravilno postupio kada je u osporenom rješenju uputio na članak 268. stavak 2. ZJN 2016 temeljem kojeg je tužitelj trebao provjeravati ispunjavanje dokaza tehničke sposobnosti pa je stoga osporeno rješenje u cijelosti zakonito.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu