UsII-375/20 od 24. studenog 2020.

KLASA: 20/632

UsII-375/20 od 24. studenog 2020.

Obvezni sadržaj ponude – Idejno rješenje – Konzervatorske smjernice – Članak 280., 290. ZJN 2016

U Projektnom zadatku, kao sastavnom dijelu dokumentacije o nabavi, naručitelj je propisao pod točkom 2.3. Prostorno-planska dokumentacija, da se dozvoljava rekonstrukcija postojećih smještajnih objekata, ali isključivo prema posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela, te da za potrebe tog projektnog zadatka nije bilo moguće dobiti Konzervatorske smjernice, već se iste moraju zatražiti u procesu izrade Idejnog rješenja. Sukladno takvim podacima dokumentacije o nabavi tuženik je utvrdio da za ponuditelja (pa tako i drugorangiranog ponuditelja) nije propisana obveza dostave Konzervatorskih smjernica kao dio ponudbene dokumentacije odnosno propisana je obveza isključivo dostave Idejnog rješenja. Ishođenje Konzervatorskih smjernica da je nužno a kako to proizlazi iz Projektnog zadatka u procesu izrade Idejnog rješenja, ali ne i kao dio ponudbene dokumentacije. S obzirom dakle da naručitelj nije obvezao niti je valjanost ponude uvjetovao dostavom Konzervatorskih smjernica to što odabrani ponuditelj nije dostavio adekvatne Konzervatorske smjernice a drugorangirani ponuditelj kraj dostave Idejnog rješenja nije dostavio uopće Konzervatorske smjernice nije bio razlog da se njegova ponuda ne uzme u postupak pregleda i ocjenjivanja, a kako to propisuje članak 290. stavak 1. ZJN 2016.
Uz tako utvrđeno činjenično stanje i relevantne odredbe materijalnog prava na koje se poziva tuženik u osporenom rješenju Sud ocjenjuje da su ispunjene sve zakonom propisane pretpostavke za zakonito provođenje postupka javne nabave u skladu s odredbama ZJN 2016
 Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu