UsII-207/22 od 16. prosinca 2022.

KLASA: 22/601 od 16. prosinca 2022.

UsII-207/22 od 16. prosinca 2022.

Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Slični radovi- Građenje građevine- Pregled i ocjena ponuda- Članak 268., 280. i 290. ZJN 2016
Sud nalazi da je odredba točke 4.3.1. Knjige 1 DON-a, kako je napisana pravilno protumačena u osporenom rješenju. Naime, naručitelj je ograničio reference tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja samo na građenje građevine, a ne na građenje reciklažnog dvorišta, visokogradnje ili slično, a što je u skladu i sa minimalnim kvalifikatornim uvjetima, koji se mogu, ali i ne moraju propisati. Ako se naručitelj odluči tražiti dokazivanje tih uvjeta, pri tom može zahtijevati samo minimalne razine sposobnosti, sukladno odredbi članka 256. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, br. 120/16. 112/22).
Prema Zakonom utvrđenim definicijama, građevina koja je predmet nabave (centar za gospodarenje otpadom) potpada pod skupinu infrastrukturnih građevina, kako ih definira čl. 3. st. (1) toč. 10. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19): „infrastruktura su komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara”. U istu skupinu građevina potpada i građevina iz reference odabranog ponuditelja (autocesta sa pripadajućim objektima spada u prometne građevine) iz čega se može zaključiti kako se izvedeni radovi mogu smatrati sličnima predmetu nabave.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu