UsII-183/23 od 15. studenog 2023.

KLASA: 23/398
UsII-183/23 od 15. studenog 2023.
Tehnička i stručna sposobnost - Popis i potvrde druge ugovorne strane - Pregled i ocjena ponuda- Članak 280., 290., 403. ZJN 2016
 
Prema ocjeni Suda, odabrani je ponuditelj dokazao ispunjavanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti - stručnog iskustva potrebnog za izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dostavivši naručitelju popis radova i potvrde druge ugovorne strane - naručitelja radova koje je odabrani ponuditelj obavio u referentnom razdoblju, a kojima se potvrđuje uredno izvođenje radova (iskopi, utovar, transport, odlaganje jalovine i održavanje deponije) te njihova vrijednost (711.250,64 eura i 739.867,16 eura). Razmatrajući sadržaj navedenih potvrda u cjelini u svjetlu činjenice da je DON, kao dostatan dokaz tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.2.1., propisao popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini, koji sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova, Sud zaključuje da dvije prihvaćene potvrde sadrže i dokazuju činjenice koje su propisane točkom 4.2.1. DON-a.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu