UsII-177/21 od 10. lipnja 2021.

KLASA: 21/252

UsII-177/21 od 10. lipnja 2021.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Rješenje Ministarstva poljoprivrede o registriranom privremenom sabiralištu otpada životinjskog porijekla kategorije 1. – Stadij izvršenja ugovora  -  Članak 257. ZJN 2016
 
U odnosu na tužbeni navod koji se odnosi na obvezu posjedovanja rješenja Ministarstva poljoprivrede o registriranom privremenom sabiralištu otpada životinjskog porijekla kategorije 1., valja reći da u dokumentaciji o nabavi nije određena obveza ponuditelja dokazati posjedovanje navedenog rješenja, što upućuje na neosnovanost tužiteljevih navoda u tom smislu. Naime, točkom 4.1.1. dokumentacije o nabavi određeno je (u skladu s člankom 257. stavkom 1. ZJN-a) da ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz te točke ponuditelj/članovi zajednice ponuditelja upisuju odgovore u rubrike ESPD-a za koje se informacije traže u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. U slučaju da naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD-u te dostavu dokumenata, sposobnost ponuditelja za obavljanje profesionalne djelatnosti iz te točke dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana. 13. S druge strane, odredba Tehničkih specifikacija na koju se poziva tužitelj odnosi se na stadij izvršenja ugovora i, kao takva, ne dovodi u sumnju pravilnost utvrđenja tuženika da posjedovanje rješenja Ministarstva poljoprivrede o kojemu govori tužitelj nije određeno kao jedan od uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti. Stoga Sud ne nalazi osnovanim ni ovaj tužbeni navod.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu