UsII-148/23 od 25. listopada 2023.

KLASA: 23/334
UsII-148/23 od 25. listopada 2023.
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Vodno komunalne građevine- Funkcionalna cjelina- Raščlanjivanje referenci- Članak 256., 268., 280. i 290. ZJN 2016
Suprotno mišljenju tužitelja, prema ocjeni ovog Suda, tuženik je pravilno zaključio da je odabrani ponuditelj izvršio niz radova koji su traženi u postupku javne nabave obzirom da iz priloženih dokaza u povodu (dodataka ugovora i dopisa Grada Omiša) neprijeporno proizlazi da je u sklopu ranijih radova na ulici Fošal u Omišu ponuditelj izvodio i radove na kanalizacijskoj mreži, zamjeni dijela postojeće kanalizacijske mreže, te da je izvršena i sanacija postojećeg mješovitog kolektora na način da su odvojeni oborinski i fekalni kolektor, a koji su bili predmet ugovora građevinskih radova na uređenju i sanaciji komunalne infrastrukture u ulici Fošal u Omišu. Pravilno tuženik zaključuje da su u okviru traženih radova izvedeni radovi na komunalnoj infrastrukturi.
Neosnovanim ovaj Sud nalazi prigovore tužitelja istaknute u tužbi da iz samog naziva javne nabave proizlazi da izvedeni radovi u pretežitom dijelu nisu radovi na komunalnim vodnim građevinama, pri čemu se i tuženik pravilno pozvao na praksu ovog Suda iskazanu u presudi npr. poslovnog broja: UsII-180/22 od 29. rujna 2022. godine u kojoj je izraženo shvaćanje da sam naziv predmeta javne nabave nije, niti može biti isključivi kriterij pri utvrđivanju jesu li ponuditelji tehničku i stručnu sposobnost dokazali ranije izvršenim radovima sličnim predmetu nabave.
Imajući u vidu sve naprijed navedeno i utvrđeno te posebno odredbu članka 210. stavka 6. ZJN, kao i činjenicu da u ovom slučaju predmet nabave - radovi na vodoopskrbnom sustavu, sustavu odvodnje i rekonstrukciji državne ceste kroz naselje Brnaze nije podijeljen u grupe, to je ponuditelj bio u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti, odnosno obuhvatiti sve stavke troškovnika kao sastavni dio DON, kako to pravilno navodi i tuženik. To stoga što su navedeni radovi nedjeljivi te zajedno čine funkcionalnu cjelinu sustava kanalizacije, vodoopskrbe te ih nije moguće izvesti jedne bez drugih, odnosno nije moguće izvesti radove polaganja kolektora (montažerskih radova) bez prethodnog uklanjanja gornjeg sloja ceste, rasvjete, instalacija itd. te dovesti u funkciju novo stanje bez završnih radova sanacije kolnika i drugih potrebnih i navedenih radova.
Naposljetku, ovaj Sud skreće pozornost na shvaćanje izraženo u presudi ovog Suda poslovnog broja: UsII-58/23 od 16. svibnja 2023. godine prema kojem je nedopustivo raščlanjivati, vrijednosno ili kvalifikatorno, s obzirom na vrstu radova, dokaze i sposobnosti gospodarskog subjekta, budući da je isto suprotno načelu minimalnih zahtjeva koje svaka ponuda mora zadovoljiti, što je u skladu s odredbom članka 256. stavak 3. ZJN.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu