UsII-27/22 od 18. veljače 2022.

KLASA: 21/1038

UsII-27/22 od 18. veljače 2022.

Troškovnik – Cijena 0,00 kn – Članak 290. ZJN 2016

Prema ocjeni Suda pravilno je stajalište tuženika da naručitelj dokumentacijom o nabavi u konkretnom slučaju nije propisao da ponuditelji trebaju popuniti sve stavke troškovnika, pa se postupanje odabranog ponuditelja ne može tumačiti kao postupanje protivno dokumentaciji o nabavi, jer odabrani ponuditelj je u stupcima ukupna cijena (bez PDV-a), ukupna cijena (s PDV-om) te ukupno 1. odnosno ukupno 2. stavio 0,00 kn iz čega proizlazi da je predmetna stavka ponuđena za 0,00 kn. Imajući na umu da dokumentacijom o nabavi nije propisano da ponuditelji trebaju popuniti sve stavke troškovnika, pravilan je zaključak tuženika da naručitelj nije imao razloga sankcionirati postupanje odabranog ponuditelja, odnosno drugozainteresirane osobe odbijanjem njegove ponude, a iz gore navedenih razloga. Dakle, nuđenje cijene u iznosu od 0,00 kn za pojedine stavke troškovnika nije zabranjeno dokumentacijom o nabavi u konkretnom slučaju, pa pravilno nalazi tuženik da naručitelj iz tog razloga nije imao osnove odbiti ponudu drugozainteresirane osobe jer to ne predstavlja pravnu osnovu za odbijanje ponude ponuditelja u okviru postupka javne nabave.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu