UsII-161/22 od 23. kolovoza 2022.

KLASA: 22/333
UsII-161/22 od 23. kolovoza 2022.
Uredba Vijeća (EU) o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini – Mišljenje Stalne skupne za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja
 
Tužitelj je u žalbi naveo da se naručitelj poziva na zaključak Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVPE) od 27. 04.2022., međutim da navedeni zaključak ne pruža dovoljno podataka sa sastanka Stalne skupine, niti kako je članak 5.k Uredbe primjenjiv na konkretan slučaj, te da u vezi navedenog nije zatraženo pojašnjenje na temelju čl. 293. st. 1. ZoJN. Navela je da je Stalna skupina tijelo koje je osnovano na temelju članka 5. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja  te da nije predviđeno da na izravan način, kao u ovom konkretnom slučaju, sudjeluje u individualni postupcima javne nabave. U žalbi je isticana i vlasnička struktura Sofline grupe, među ostalim da osnivač društva Igor Borikov drži jednu dionicu i ima prebivalište u Portugalu.
U obrazloženju rješenja tuženik navodi da je u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda navedeno da je stupila na snagu Uredba vijeća (EU) 2022/576 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini te da je naručitelj zaprimio dopis Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Stalne skupne za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja u kojem se zaključuje da se u kontekstu provedbe članka 5.k Uredbe, u vezi provedbe konkretnog postupka javne nabave, a prema podacima iz Registra stvarnih vlasnika o tvrtki Softline d.o.o., te prema drugim podacima dostavljenim na uvid u vezi te i drugih tvrtki u istoj zajednici ponuditelja, ne može se uzeti u obzir za sklapanje okvirnog sporazuma. Stvarni vlasnik Sofline d.o.o. Zagreb, Igor Borovikov, prebivališta Bjelorusija, državljanstvo Rusija, opseg stvarnog vlasništva 81,1%, a u napomeni je navedeno da sukladno priloženoj vlasničkoj strukturi Borovikov je 100% imatelj udjela u Softline group INC. BVI, koje ima 81,1% udjela u Axion holding Cyprus limited, a koje je 100% imatelj udjela u subjektu upisa. Na taj način Borovikov ostvaruje neizravno vlasništvo.
Tuženik obrazlaže da se naručitelj, u svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje odluke i postupanje na temelju Uredbe, obratio Stalnoj skupini, što u konkretnom slučaju nije protivno ZJN, pa na temelju činjenica iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te priloga smatra neosnovanim žalbeni navod da naručitelj nije naveo podatke i činjenice na temelju kojih je donio Odluku o odabiru. Tuženik ističe da je Registar stvarnih vlasnika javno dostupan, dakle ti podaci nisu mogli biti nepoznati, a kako su obavijest Londonske burze i izjava Softline holding PLC Cipar, koji su dostavljeni uz žalbu iz ožujka 2022., dakle prije stupanja na snagu izmjene Uredbe to nisu osporene činjenice iz Registra stvarnih vlasnika na temelju kojih je naručitelj donio osporavanu Odluku o odabiru.
Imajući na umu podatke spisa, detaljno obrazloženje rješenja tuženika kako u vezi članka 302. stavka 2. ZoJN, zaključka MVEP-a, Stalne skupine, kao i činjenicu da se u konkretnom slučaju radi o pitanju primjene Uredbe od 8. travnja 2022. ‚članka 5.k, koja Uredba je prema članku 288. Uredbe o funkcioniranju europske unije obvezujuća u cijelosti i izravno se primjenjuje u svim država članicama, pravilno je prema ocjeni ovog Suda žalba odbijena. Osporavano rješenje doneseno je u granicama zakonom propisanih ovlasti tuženika, koji je za svoju odluku naveo pravno relevantne razloge, obrazložene u smislu čl. 98. st. 5. ZUP, a s obzirom da tužitelj i u tužbi u bitnom ponavlja prigovore navedene u žalbi, to ovaj Sud nije našao osnove rješenje tuženika ocijeniti nezakonitim.

 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu