UsII-114/22 od 6. srpnja 2022.

KLASA: 22/150

UsII-114/22 od 6. srpnja 2022.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Članak 301. st.2. ZJN 2016
 
S obzirom da citirana potvrda druge ugovorne strane i očitovanje Grada Rijeke sadrže različite i kontradiktorne podatke o radovima koje je zainteresirana osoba izvela u izvršavanju ranijeg ugovora (radovi u sklopu izgradnje plaže Costabella), tuženik je, odlučujući o žalbi zainteresirane osobe na predmetnu Odluku o odabiru, pravilno ocijenio da naručitelj nije u potpunosti utvrdio sve relevantne činjenice koje se odnose na žaliteljev referentni projekt. Druga ugovorna strana iz ranijeg ugovora (JTH Costabella) na jasan upit naručitelja izričito je potvrdila da je zainteresirana osoba izvela radove, tj. nadmorski i podmorski lukobran u ukupnoj duljini od 220 m, a da prema dopisu i očitovanju Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Rijeke, danom na temelju priložene dokumentacije, samo jedan od izgrađenih objekata ima funkciju lukobrana i izgrađen je u duljini od 19,86 m (jugoistočni mul), i prema ocjeni ovoga Suda u postupku pregleda i ocjene ponuda navedene kontradiktornosti dokaza nisu razjašnjene, odnosno odlučne činjenice glede ispunjavanja uvjeta tražene tehničke i stručne sposobnosti, a na temelju kojih je ponuda zainteresirane osobe odbijena, nisu utvrđene na nesumnjiv način.
Stoga je tuženik osnovano ocijenio da naručitelj prilikom donošenja Odluke o odabiru u konkretnom slučaju nije postupio sukladno članku 301. stavku 2. ZJN-a, stoga što nije razjasnio kontradiktornost dokaza pribavljenih na istu okolnost, kako to pravilno navodi tuženik i u odgovoru na tužbu, te činjenice i okolnosti utvrđene tijekom postupka nije ocijenio sukladno navedenoj odredbi.
Također, tuženik u odgovoru na tužbu Županijske lučke uprave Krk osnovano navodi da naručitelj ne može u tužbi mijenjati razlog odbijanja ponude, s obzirom da se pregled i ocjena ponuda, odnosno odluka o valjanosti ili nevaljanosti ponude donosi u fazi pregleda i ocjene ponuda sukladno članku 290. stavku 1. i članku 295. stavku 3. ZJN-a, kao i da radi utvrđivanja činjeničnog stanja može tražiti i pribavljati samo one dokaze koji su propisani dokumentacijom o nabavi te na istima temeljiti svoju odluku o valjanosti ponude.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu