UsII-325/21 od 30. studenog 2021.

KLASA: 21/760

UsII-325/21 od 30. studenog 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Reference- iste ili slične predmetu nabave – Pregled i ocjena prema uvjetima iz DON – Naručitelj uvodi nove elemente u fazu pregleda i ocjene ponuda – Članak 290. ZJN 2016 – DKOM ne vrši pregled i ocjenu ponuda

Točkom 4.3.1. dokumentacije o nabavi, Knjiga 1. određeno je da gospodarski subjekti da bi dokazali zadovoljenje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti moraju dostaviti popis radova o istim ili sličnim radovima (radovi u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom kanalizacijskih cjevovoda, cjevovod min L=4000 m, prolaza ispod vodotoka i prolaza ispod autoceste ili ispod željezničkih pruga ili objekata u približno istoj dužini hidrauličkim utiskivanjem zaštitne cijevi i uvlačenjem radne cijevi), uz napomenu da je riječ o uvjetu povezanom i razmjernom predmetu nabave te o minimalnoj razini sposobnosti s obzirom na predmet nabave sukladno Troškovniku, a izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Prema naknadnom pojašnjenju dokumentacije o nabavi od 23. lipnja 2021. gospodarski subjekti kao dokaz tražene sposobnosti moraju dostaviti popis radova o istim ili sličnim radovima (radovi u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom kanalizacijskih cjevovoda, cjevovod min L=4000m, prolaza ispod vodotoka i prolaza ispod autoceste ili ispod željezničkih pruga ili objekata u približno istoj dužini (cca 60m) hidrauličkim utiskivanjem zaštitne cijevi i uvlačenjem radne cijevi). Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 2. srpnja 2021. proizlazi da je ponuda zainteresirane osobe Izgradnja WK d.o.o. odbijena zbog neispunjavanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.1. dokumentacije o nabavi, jer naručitelj kao dokaz tražene sposobnosti nije prihvatio referencu tog ponuditelja koja se odnosi na izvođenje radova prolaza ispod ceste u duljini 21 i 30 m, navodeći da se zbog zahtjevnosti izvođenja navedenih radova prolaz ispod ceste ne može razmatrati i uzeti u obzir kao prolaz ispod autoceste ili ispod željezničke pruge ili objekata u približno istoj dužini.
Tuženik je imajući u vidu sadržaj citirane točke dokumentacije o nabavi pravilno utvrdio da postupak pregleda i ocjene ponude zainteresirane osobe nije proveden zakonito sukladno članku 290. stavku 1. ZJN-a. I prema ocjeni ovoga Suda ponuda zainteresirane osobe odbijena je iz razloga koji dokumentacijom o nabavi nije propisan kao uvjet sposobnosti jer u istoj nije određeno da će se kao prethodno stečeno iskustvo priznavati radovi izvršeni na prometnicama odnosno ispod prometnica određenog značaja te se radi o uvjetu dodanom u fazi pregleda i ocjene ponuda, dakle nakon isteka roka iz članka 200. stavka 6. ZJN-a, kako to tuženik pravilno navodi i u odgovoru na tužbu. Također, imajući u vidu da je i cesta nesporno objekt, tuženik osnovano navodi da naručitelj zainteresiranoj osobi nije priznao referencu koja je u skladu sa propisanim uvjetom sposobnosti, ne prihvaćajući s obzirom na naprijed izneseno naknadno obrazloženje naručitelja o tome zašto se radovi iz priložene reference ne mogu smatrati sličnim radovima s obzirom na predmet nabave, a koje je naručitelj osim toga iznio tek u žalbenom postupku. 
Sukladno odredbi članka 399. stavka 3. ZJN-a u žalbenom postupku tuženik odlučuje o zakonitosti postupka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave te o zakonitosti ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih bez provedbe postupaka javne nabave, kako to propisuje i članak 3. stavak 2. Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave ("Narodne novine", broj: 18/13., 127/13., 74/14. i 98/19.), a prema članku 404. stavku 1. istoga Zakona postupa u granicama žalbenih navoda, s time da po službenoj dužnosti pazi na postupovne pretpostavke i osobito bitne povrede iz stavka 2. toga članka. Stoga je tuženik u predmetnom žalbenom postupku bio dužan ocijeniti zakonitost razloga zbog kojih je ponuda zainteresirane osobe Izgradnja WK d.o.o. odbijena i osnovanost njenih žalbenih navoda radi ocjene zakonitosti odluke o odabiru, te tužitelj pogrešno smatra da je tuženik u žalbenom postupku trebao provesti pregled i ocjenu ponude zainteresirane osobe u dijelu u kojem naručitelj to nije učinio odnosno utvrditi da li je taj ponuditelj u potpunosti dokazao ispunjenje uvjeta sposobnosti iz točke 4.3.1. dokumentacije o nabavi.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu