UsII-40/22 od 9. ožujka 2022.

KLASA: 21/973

UsII-40/22 od 9. ožujka 2022.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – Članak 257. ZJN 2016

Prema točki 4.1.1. DON-a kao preliminarni dokaz u ponudi se dostavlja ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar ili upis u obrtni registar.). Nesporno je FESB dostavio navedeni dokaz, a takav dokaz je sukladan Popisu relevantnih registara iz Priloga XII., na koji upućuje odredba članka 257. stavak 3. ZJN-a, odnosno dostatan je za ocjenu o sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti. Stoga pozivanje tužitelja na odgovarajuće materijalne propise vezane uz obavljanje djelatnosti projektiranja, nije odlučno.

Tehnička i stručna sposobnost – Raspolaganje stručnjacima – Članak 259. ZJN 2016

Neosnovano tužitelj smatra da bi član odabrane Zajednice ponuditelja (FESB) morao imati zaposlene stručnjake. To ne proizlazi ni iz točke 4.2.2. DON-a ni iz članka 259. ZJN-a nego je dostatno da gospodarski subjekt dokaže da će osigurati tražene stručnjake. Mjerodavnom odredbom DON-a nije traženo da tehnički stručnjaci moraju biti zaposlenici člana Zajednice ponuditelja niti to traži odredba članka 259. stavak 1. ZJN-a. U konkretnom slučaju, odabrana Zajednica ponuditelja je kao cjelina dokazala tehničku i stručnu sposobnost raspolaganjem traženih stručnjaka pa nije od utjecaja činjenica što njezin član (FESB) u ESPD obrascu nije naveo podatke o raspoloživim stručnjacima.

Raspolaganje alatima, postrojenjima i tehničkom opremom – Programski alat CymCap – Članak 290. ZJN 2016

Neosnovan je i prigovor da bi bila povrijeđena točka 4.2.4. DON-a Izjava o alatima, postrojenjima ili tehničkoj opremi koja je na raspolaganju pružatelju usluga, prema kojoj ponuditelj mora dokazati da raspolaže alatima, uređajima ili tehničkom opremom potrebnom za izvršavanje usluga koje su predmet ove nabave, među kojima je, između ostalog, programski alat CymCap. Primjenjujući navedenu odredbu, osnovano se u osporenom rješenju navodi kako DON-om nije uvjetovano da se treba raditi o komercijalnoj verziji tog programskog alata pa je pravilan zaključak iz osporenog rješenja da je ponuda pregledana i ocijenjena na temelju uvjeta i zahtjeva iz DON-a, što je sukladno odredbi članka 290. stavak 1. ZJN-a. Tužitelj je prigovorima o nužnosti raspolaganja komercijalnom verzijom programskog alata za provedbu konkretnog predmeta nabave, imao mogućnost osporiti DON, a u fazi žalbe na odluku o odabiru ne može s uspjehom osporavati uvjete tražene DON-om odnosno sadržaj DON-a (članak 406. stavak 2. ZJN-a). Stoga, u konkretnom slučaju Sud ocjenjuje da nije povrijeđeno načelo tržišnog natjecanja.

Valjanost punomoći za potpisivanje ponude

 U odnosu na prigovor valjanosti punomoći kojom FESB ovlašćuje PBS da u ime odabranog ponuditelja potpiše ponudu i ugovor, Sud prihvaća obrazloženje osporenog rješenja da iz punomoći nedvojbeno proizlazi da ju je dao i potpisao dekan FESB-a, a iz teksta punomoći proizlazi da Zajednicu gospodarskih subjekata čini, između ostalih, Sveučilište u Splitu - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje te se zaključno navodi: „opunomoćujem Projektni biro Split d.o.o. da u naše ime i u ime zajednice ponuditelja potpiše ponudu i ugovor“. Stoga činjenica što je u tekstu punomoći navedeno: „opunomoćujem Projektni biro Split d.o.o. ... da ... predstavlja Fractal d.o.o.“, u okolnostima konkretnog slučaja ima značenje omaške u pisanju.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu