UsII-113/22 od 1. srpnja 2022.

KLASA: 22/179

UsII-113/22 od 1. srpnja 2022.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Vrijeme izvršenja ugovora
 
Tužitelj smatra da u konkretnom slučaju kod odabranog ponuditelja nisu ispunjeni uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine i u svezi s tim dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, sukladno DON-i.
Točkom 4.3.1. DON-i propisano je da gospodarski subjekt mora dokazati da ima iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi i to kao popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini (2022., 2021., 2020., 2019.). Ponuditelj je sposoban ako iz dostavljenog popisa ugovora dokaže da je izvršio ugovorne obveze za najmanje 1 (jedan) ili najviše 5 (pet) ugovora za isti ili sličan predmet nabave koji je opisan u točkama 2.5.1. i 2.5.2. ove DON, a čija zbrojena vrijednost ne smije biti manja od 50% procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Popis sadržava vrijednost usluga, datum te naziv druge ugovorne strane. Prema točki 4.6.3. za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.3.1. naručitelj će ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti kao dokaz sposobnosti popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini.
Iz navedenih odredbi jasno proizlazi da trajanje ugovora za ispunjenje naprijed navedenih odrednica DON-i nije odlučna činjenica već je odlučno kada su pojedine usluge izvršene iz nekog ugovora, a ne i kada je sam ugovor okončan.
Glede potvrde Grada Zagreba i vrijednosti usluga koje su izvršene treba reći da je odabrani ponuditelj u svom ESPD obrascu i popisu usluga naveo da je za Grad Zagreb izvršio usluge u vrijednosti od 6.262.111,36 kn u vremenu od 26.02.2019. do 22. 11.2021. Navedeni iznos odgovara iznosu iz potvrde o uredno ispunjenim ugovorima Grada Zagreba, Gradskog ureda za financije i javnu nabavu od 03.02.2022. koja prileži spisu predmeta prema kojoj je vrijednost izvršenih usluga po osnovi jednog ugovora 2.229.179,42 kn, a po osnovi drugog ugovora 4.032.931,94 kn dakle ukupno 6.262.111,36 kn kako je to i navedeno u ESPD obrascu.
Glede usluga koje su izvršene za Splitsko-dalmatinsku županiju i u svezi s tim izdane potvrde Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu treba reći da se radi o postupku središnje javne nabave temeljem odredaba članka 186. do 188. ZJN a, koji postupak provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, koji je taj postupak i proveo, a iz koje potvrde proizlazi da se radi o nabavi usluga čišćenja temeljem okvirnog sporazuma za Splitsko-dalmatinsku županiju koja je korisnik tih usluga.
Sud ne nalazi osnovanim niti prigovor tužitelja usmjeren na povredu načela kontradiktornosti zbog nemogućnosti očitovanja na dokaze koje je odabrani ponuditelj dostavio tuženiku tijekom žalbenog postupka. To stoga jer odabrani ponuditelj uz očitovanje na žalbene navode tužitelja nije dostavio dokaze o novim činjenicama, već dokaze kojima potvrđuje činjenice sadržane u njegovoj ponudi, a na što osnovano tuženik ukazuje u odgovoru na tužbu.