UsII-52/24 od 14. ožujka 2024.

KLASA: 23/667
UsII-52/24 od 14. ožujka 2024.
Tehničke specifikacije- Jednakovrijedne tehničke karakteristike- Maksimalni napon strujnog kruga- Stučna mišljenja- Pregled i ocjena ponuda- Teret dokaza- Članak 206., 210., 280., 290. i 403. ZJN 2016
 
U točci 19.1 dokumentacije o nabavi „kriterij za ocjenu jednakovrijednosti nabave“ naručitelj je propisao:“ Za sve stavke troškovnika u kojima se možebitno traži ili navodi marka ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, norme, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju, ponuditelj može ponuditi „ili jednakovrijedno“ traženom ili navedenom.“
Sporno je da li ponuđeni izmjenjivač odabranog ponuditelja udovoljava navedenim kriterijima jednakovrijednosti u smislu točke 19.1. Dokumentacije o nabavi, kako je to tvrdio tužitelj u svojoj žalbi a što ponavlja i u tužbi.
Odabrani ponuditelj je u svrhu osporavanja tvrdnji Tužitelja dostavio stručno mišljenje prof. dr. sc. Maria Vražića sa Fakulteta elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i stručno mišljenje i dopunu stručnog mišljenja stalnog sudskog vještaka Krunoslava Hrženjaka, dipl.ing. el.,uviv.spec.oec. Iz sadržaja navedenih stručnih mišljenja nesporno proizlazi da je ponuđeni izmjenjivač jednakovrijedan proizvod boljih karakteristika od traženih, odnosno da u odnosu na traženi podržava višu maksimalnu struju od one specificirane Troškovnikom i Glavnim projektom uz detaljna, argumentirana i razumljiva obrazloženja.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu