UsII-274/21 od 16. rujna 2021.

KLASA:21/577
UsII-274/21 od 16. rujna 2021.
Specifično stručno iskustvo stručnjaka- Bodovanje referenci - Projekti za koje je ishođena pravomoćna građevinska dozvola
 
Premda tužitelj tvrdi da je riječ o aktu (potvrda glavnog projekta) jednakovrijednom građevinskoj dozvoli, tuženik pravilno zaključuje, uz poseban osvrt na odredbe ovdje mjerodavnih propisa, koji reguliraju materiju prostornog uređenja i gradnje, da je dokumentacija o nabavi bila predmet ocjene u ranijem žalbenom postupku i da je njezin sadržaj ocijenjen zakonitim, uključujući i točku 6.6.1.2.1. Zbog toga da zakonitost dokumentacije o nabavi, kojom je izričito propisano na koji način će se bodovati ponude, uključujući i vrednovanje stručnog iskustva Stručnjaka 1. Glavni projektant, ne može biti predmet ocjene u ovom stadiju postupka.
Dalje u obrazloženju pobijanog rješenja tuženik iscrpno obrazlaže razloge zbog kojih naručitelj u konkretnom slučaju nije imao osnove (podlogu u dokumentaciji o nabavi) dodijeliti tužitelju bodove za investicijsku vrijednost projekta za koji nije ishođena pravomoćna građevinska dozvola, jer je mjerodavnom odredbom dokumentacije o nabavi propisano da će se bodovati isključivo projekti za koje je ishođena pravomoćna građevinska dozvola i ukoliko je dostavljena kao dokaz. Dalje tuženik obrazlaže zbog čega smatra da su svi žalbeni razlozi u bitnom prigovori na sadržaj dokumentacije o nabavi, a da je pravilnost i zakonitost sadržaja dokumentacije o nabavi već bila predmet ocjene u ranijem žalbenom postupku, u kojem njezina zakonitost nije dovedena u pitanje, uključujući i točku 6.6.1.2., tj. da bi na temelju podkriterija 2. trebalo bodovati i druge projekte, stoga što postoje vrste projekata/objekata za koje se prema mjerodavnom propisu ne izdaju građevinske dozvole, već druge vrste akta kojim se dozvoljava gradnja. Iz navedenih razloga, tuženik zaključuje da je došlo do prekluzije prava tužitelja da ponovno osporava zakonitost sadržaja odredaba dokumentacije o nabavi u ovom stadiju postupka javne nabave u kojem se ocjenjuje osnovanost tužiteljeve žalbe. Tuženik protivno tvrdnji tužitelja, ocjenjuje da je naručitelj njegovu ponudu bodovao pravilno i zakonito, kada mu je za podkriterij 2., propisan točkom 6.6.1.2. dokumentacije o nabavi dodijelio 0 bodova, na koji način je upravo postupio u skladu s člankom 290. stavkom 1. ZJN-a. Sukladno toj zakonskoj odredbi naručitelj je dužan utvrditi je li ponuditelj svojom ponudom, tj. dostavljenim dokazima uz ponudu dokazao postojanje upravo onih činjenica koje su propisane dokumentacijom o nabavi, a što je ovlašten utvrditi samo i isključivo na temelju dokaza koji su propisani dokumentacijom o nabavi. Dalje, tuženik obrazlaže da iz mjerodavne odredbe dokumentacije o nabavi (točke 6.6.1.2.), podkriteriji 2., (investicijska vrijednost) jasno proizlazi da će se bodovati investicijska vrijednost samo onih projekata koji su ostvareni kao iskustvo stečeno u izradi određene vrste dokumentacije za koju je ishođena pravomoćna građevinska dozvola i da će bodove za takvo stečeno iskustvo naručitelj dodijeliti isključivo na temelju potvrde druge ugovorne strane ili drugog relevantnog dokumenta kao dokaza uz koji je obavezno dostaviti i građevinsku dozvolu. Dakle, iz naprijed navedenog proizlazi propisana obveza naručitelja da ponude ocjenjuje, u konkretnom slučaju boduje, isključivo prema uvjetima i zahtjevima navedenim u dokumentaciji o nabavi na temelju dokaza propisanih dokumentacijom o nabavi, koje stajalište je dosljedno izraženo u nizu odluka ovoga Suda.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu