UsII-186/21 od 1. srpnja 2021.

KLASA: 21/85

UsII-186/21 od 1. srpnja 2021.
 
Sukobljeni interesi – Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje  - Članak 259. ZJN 2016
 
 
Iz podataka spisa predmeta proizlazi da je odabrana Zajednica gospodarskih subjekata zaključila četiri podugovora za izvršenje predmeta javne nabave, između ostalog i s podugovarateljem ABG test d.o.o. Navedeno trgovačko društvo, prema stajalištu tužitelja, budući da je osnovano od strane izvođača radova rekonstrukcije državne ceste oznake DC213, protivno je odredbi članka 31. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, zbog čega tužitelj ukazuje i na postojanje sukobljenih interesa u smislu odredbe članka 259. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi.
Odredbom članka 31. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", broj: 78/15., 118/18. i 110/19.) propisano je da izvođač ne smije biti uključen u provođenje stručnog nadzora građenja iste građevine te obavljanje ispitivanja iz članka 40. tog Zakona. Tužbenim navodima tužitelj niti ne tvrdi da je izvođač radova predmetne rekonstrukcije državne ceste trgovačko društvo Osijek-Koteks d.d. uključeno u provođenje stručnog nadzora građenja te građevine. Njegovu uključenost u nadzor tužitelj nalazi u okolnosti što je Zajednica odabranih ponuditelja podugovorom dio predmetnog postupka javne nabave ustupila trgovačkom društvu ABG test d.o.o. Navedeno trgovačko društvo samostalna je pravna osoba, neovisna od svog osnivača, zbog čega se u konkretnom slučaju ne može govoriti o povredi navedene odredbe članka 31. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.
Prema odredbi članka 259. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi, smatra se da gospodarski subjekt nema potrebnu stručnu sposobnost ako javni naručitelj utvrdi da taj gospodarski subjekt ima sukobljene interese koji mogu negativno utjecati na izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Iz navedene zakonske odredbe proizlazi da postojanje sukobljenih interesa utvrđuje javni naručitelj, te da se mora raditi o sukobljenim interesima koji mogu negativno utjecati na izvršenje ugovora o javnoj nabavi. U konkretnom slučaju naručitelj nije utvrdio postojanje sukobljenih interesa koji bi mogli biti od negativnog utjecaja na izvršenje ugovora. Sud prihvaća i ocjenu naručitelja prema kojoj je hipotetska situacija na kojoj tužitelj temelji ovaj tužbeni razlog neosnovana, jer je u interesu izvođača radova da ugrađeni materijali budu odgovarajuće kvalitete jer upravo izvođač radova odgovara za solidnost građevine.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu