UsII-34/24 od 29. veljače 2024.

KLASA: 23/680
UsII-34/24 od 29. veljače 2024.
Tehnička i stručna sposobnost- Isporuka robe- Referentne zdravstvene ustanove- Strogo formalni postupak- Tumačenje odredbi dokumentacije o nabavi- Pregled i ocjena ponuda- Članak 268., 280. i 290. ZJN 2016
 
Tužitelj je Odluku o odabiru osporavao iz istih razloga na kojima temelji tužbu u ovom upravnom sporu, odnosno iz razloga što smatra da odabrani ponuditelj nije ispunio kriterij tehničke i stručne sposobnosti na način kako je to traženo odredbom točke 4.5. DON-a, odnosno dostavom referentne liste minimalno osam instaliranih uređaja za automatsko određivanje kompletne kemijske i mikroskopske analize urina (test trake i sediment) u referentnim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj (klinički bolnički centri, kliničke bolnice, opće bolnice).
Rješenjem tuženika ocijenjeno je da navedeni zahtjev DON-a ne treba tumačiti strogo gramatički jer je predmetna referenca, odnosno referentna lista vezana za uređaj koji je relevantan za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti, a ne zdravstvene ustanove u kojima se taj uređaj nalazi.
Sud ne prihvaća stajalište tužitelja prema kojem su zdravstvene ustanove navedene točkom 4.5. DON-a taksativno navedene i koje se odnose isključivo na zdravstvene ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za koje se i nabavlja roba u ovom otvorenom postupku javne nabave. Navedeno stajalište tužitelja odnosilo bi se na tehničke specifikacije predmeta nabave i mogućnost obavljanja najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističko konzilijarnih i bolničkih djelatnosti zdravstvenih ustanova sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite, što nije predmet dokazivanja navedenom točkom DON-a.
Budući da se točka 4.5. DON-a odnosi na dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja za isporuku tražene robe, kraj činjenice da je predmet nabave isporuka uređaja za laboratorijske pretrage koje u svakom laboratoriju trebaju biti strogo i jednako kontrolirane kvalitete, to ovaj Sud prihvaća stajalište tuženika prema kojem se tražena referentna lista odnosi na uređaj koji se isporučuje, a ne zdravstvenu ustanovu u kojoj se taj uređaj nalazi. Pri tome Sud ni u kojem pogledu ne odstupa od svojeg ranijeg stajališta prema kojem je postupak javne nabave strogo formalan postupak u kojem je naručitelj vezan dokumentacijom o nabavi onako kako je objavio, ali je prilikom donošenja odluke, uz naprijed navedeno Sud imao u vidu da je u konkretnom slučaju naručitelj referentne zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj naveo u zagradi, pri čemu su međusobno odvojene zarezom, što upućuje na navođenje zdravstvenih ustanova primjera radi.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu