UsII-338/21 od 21. prosinca 2021.

KLASA: 21/749

UsII-338/21 od 21. prosinca 2021.

Ponuda – Uvez ponude – Ispravci u ponudi – Nejasna DON u fazi pregleda i ocjene ponuda

U vezi žalbenog prigovora na nedostatak uveza tuženik je utvrdio da pojedine stranice ponude nisu uvezane u cijelinu s ostatkom ponude ali navedena okolnost nije od utjecaja na valjanost ponude odabranog ponuditelja među ostalim i iz razloga jer je papirnati dio ponude pravilno numeriran, te jer je uz ponudu dostavljena i ponuda na digitalnom mediju koja sadrži sve stranice čime je ostvarena svrha zahtjeva iz dokumentacije o nabavi. Tuženik navodi da je naručitelj u žalbenom postupku dostavio navedeni digitalni medij, da je uvidom u sadržaj istog utvrdio da sadrži cjelovitu ponudu, te da nema osnove ni za zaključak da navedeni medij nije dostavljen uz ponudu.
Nadalje, u vezi žalbenog navoda da je odabrani ponuditelj na stranicama ponude dodavao retke, što da je suprotno članku 280. stavku 4. ZOJN, tuženik obrazlaže da je uvidom u ponudu odabranog ponuditelja utvrdio da je točno da je odabrani ponuditelj rukom dopisao vrijednost ponude po godinama bez PDV-a, zato što u tablici nije bilo predviđeno mjesto, a kako navedeno ne dovodi u pitanje bilo koji drugi podatak u ponudbenom listu već je u skladu s pravilno upisanim jediničnim cijenama i ukupnom cijenom s PDV-om, to nema utjecaja na valjanost ponude.
Detaljno je tuženik obrazložio, a u vezi ispravka koji nije potvrđen pečatom, da je utvrdio uvidom u ponudu odabranog ponuditelja da je izvršen ispravak u dijelu stavke kojim se upućuje na broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtjevane karakteristike predmeta nabave pri čemu je vidljiv podatak koji je ispravljen, pa nedostatak pečata nije od utjecaja na valjanost ispravka ni valjanost ponude. U vezi žalbenog navoda da je odabrani ponuditelj propustio ovjeriti pečatom dopis od 8. srpnja 2021. koji sadrži pojašnjenja, obrazloženo je da dokumentacijom o nabavi nije propisana forma samog dopisa a osporavani dopis dostavljen je na zahtjev naručitelja na poslovnom papiru odabranog ponuditelja zajedno s traženim dokazima pa je i taj žalbeni navod ocijenjen kao neosnovan.
U vezi navoda koji se odnosi na dokazivanje taktičko-tehničkih zahtjeva detaljno je obrazloženo među ostalim da, sagledavajući točke 2.3 i 2.4 , koje nisu propisane u dovoljnoj mjeri jasno i precizno da bi se moglo utvrditi za koje je točno zahtjeve bilo potrebno dostavljati dokumentaciju a koje je zahtjeve bilo dopušteno dokazivati demonstracijom, dakle nejasne su i neprecizne, uzimajući u obzir i da iste nisu osporavane tijekom postupka javne nabave, to se u fazi pregleda i ocjene, te odabira ne mogu tumačiti na štetu ponuditelja, imajući na umu da se osporava forma ponude odnosno vrsta i način dokazivanja.
Osporavano rješenje doneseno je u granicama zakonom propisanih ovlasti tuženika, koji je za svoju odluku naveo pravno relevantne razloge, obrazložene u smislu članka 98. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.), a s obzirom da tužitelj i u tužbi ponavlja prigovore navedene u žalbi protiv odluke o odabiru, to ovaj Sud nije našao osnove rješenje tuženika ocijeniti nezakonitim. Ovo osobito imajući na umu da tužitelj pravilnost osporavanog rješenja pobija ukazujući na iste činjenice i dokaze na kojima je to rješenje utemeljeno, ali ih drukčije tumači, dajući u stvari svoje viđenje i ocjenu činjeničnog stanja utvrđenog u postupku, te svoju interpretaciju primijenjenog materijalnog prava, što nije od utjecaja na drugačije rješenje ove stvari.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu