UsII-83/23 od 6. srpnja 2023.

KLASA: 23/175

UsII-83/23 od 6. srpnja 2023.
 
Tehnička i stručna sposobnost - Certifikat izdan od nadležnog tijela za kontrolu kvalitete kao dokaz da je predmet nabave sukladan hrvatskoj normi HRN EN 1789:2020 –Akreditacija

Pogrešno je tumačenje tužitelja da je predmetna potvrda odnosno certifikat iz podtočke 4.3.4. dokumentacije o nabavi propisana na temelju članka 213. Zakona, a što dalje dovodi do pogrešnog zaključka da ta potvrda odnosno certifikat mora biti izdana od strane tijela koje je akreditirano. U konkretnom slučaju dokumentacijom o nabavi nije propisano da dostavljeni dokaz treba biti od tijela koje je akreditirano, pa stoga odabrani ponuditelj nije niti trebao dostaviti dokaz akreditiranog tijela, već dokaz o sukladnosti predmeta nabave (vozila) s relevantnom normom izdan od nadležnog tijela za kontrolu kvalitete, a tužitelj niti ne prigovora da dokaz sadrži netočne podatke, niti na takvu okolnost dostavlja dokaze u smislu članka 403. stavka 1. Zakona.
 
Kriterij za odabir ponude – Rok isporuke – Rasponi - Pravilnost bodovanja

Neosnovan je tužbeni navod oko povrede točke 7.5. dokumentacije o nabavi kojom su pod podtočkom 7.5.1. propisani kriteriji za odabir ponude za vozila za sanitetski prijevoz, budući je tuženik osnovano ocijenio da je naručitelj pravilno tužitelju s skladu s propisanim bodovanjem iz navedene točke dokumentacije o javnoj nabavi, a s obzirom na iskazani rok isporuke od 60 dana dodijelio 10 bodova, a ne 20 kako to pogrešno zaključuje tužitelj, obzirom da prema kriteriju iz navedene točke dokumentacije o nabavi proizlazi da je za 20 bodova ponuditelj trebao iskazati rok isporuke u roku kraćem od 40 dana, koji rok isporuke tužitelj u ponudi nije iskazao.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu