UsII-57/22 od 1. travnja 2022.

KLASA: 22/12

UsII-57/22 od 1. travnja 2022.

Zahtjev za navođenjem podugovaratelja u ponudbenom listu – Članak 220. ZJN 2016

Po ocjeni Suda osnovano je zaključio tuženik da je točka 7.19. Knjige 1 dokumentacije o nabavi nejasna u pogledu trenutka u kojem ponuditelj mora ispunjavati uvjete iz te točke. Naime, podaci o podugovarateljima se navode u ponudbenom listu, dakle, u ponudi, a dokazi da su stručnjaci zaposlenici podugovaratelja dostavljaju se nakon izvršnosti odluke o odabiru, zbog čega osnovano tuženik zaključuje da isti ne mogu biti ažurirani popratni dokumenti. Naručitelj je u fazi pregleda i ocjene ponuda zatražio od ponuditelja da podugovori radove s gospodarskim subjektima na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja raspolaganja tehničkim stručnjacima pa je takvim traženjem za dopunom ponudbenog lista zatražio od ponuditelja da ima podugovorene radove s gospodarskim subjektima na čiju se sposobnost oslonio u pogledu traženih stručnjaka. Naime, iz dokumentacije spisa predmeta proizlazi da je i samom naručitelju dokumentacija o nabavi bila nejasna, zbog čega je i zahtijevao od odabranog ponuditelja da podugovori radove s gospodarskim subjektima na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja raspolaganja tehničkim stručnjacima. Drugotužitelj je zahtijevao od prvotužitelja da u ponudbenom listu navede sve podugovaratelje s pripadajućim postotnim udjelom u izvršenju ugovora o javnoj nabavi, što je protivno odredbi članka 220. ZJN-a, prema kojoj javni naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskih subjekata da dio ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da angažiraju određene podugovaratelje niti ih u tome ograničavati, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno. Osim toga, iz točke 7.19. Knjige 1 dokumentacije o nabavi proizlazi da se radi o uvjetu kojeg mora dokazati samo ekonomski najpovoljniji ponuditelj i to nakon izvršnosti odluke o odabiru.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu