UsII-110/21 od 29. travnja 2021.

KLASA: 21/88

UsII-110/21 od 29. travnja 2021.

Pregled i ocjena ponuda- Dokazivanje tehničkih specifikacija- Članak 280. i 290. ZJN 2016

Naime, i prema mišljenju ovoga Suda u konkretnom slučaju nema povrede odredbe članka 290. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16.) prema kojoj javni naručitelj nakon otvaranja ponuda pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta iz zahtjeva iz dokumentacije o nabavi te o tome sastavlja zapisnik, budući iz spisa predmeta i to dokumentacije o javnoj nabavi, dokumenata odabranog ponuditelja te zapisnika o otvaranju ponuda, proizlazi da je, suprotno žalbenim navodima, odabrani ponuditelj udovoljio točki 2.3. dokumentacije o nabavi u odnosu na obvezne minimalne ili maksimalne dopuštene tehničke karakteristike za koje je propisana obveza dostavljanja kataloga proizvođača kojim se dokazuje tražena funkcionalnost u odnosu na minimalno ili maksimalno dopuštene tehničke karakteristike iz tablice u Tehničkoj specifikaciji, a kakva obveza je propisana i točkom 7.8.a) dokumentacije o nabavi. Druga tablica Tehničkih specifikacija „Zaslon“ među propisanim obveznim minimalnim tehničkim karakteristikama (točke 2.1. do 2.12.) nema kao obvezujuću minimalnu ili maksimalnu dopuštenu tehničku karakteristiku „mogućnost podešavanja zaslona po visini“, pa je pravilan zaključak tuženika da odabrani ponuditelj nije imao obvezu u ponudi i u fazi pregleda ocjena i ponuda dostaviti dokaz i u odnosu na tu karakteristiku. Tehnička karakteristika koja se odnosi na mogućnost podešavanja zaslona po visini se odnosi na ostale uvjete u dijelu Tehničkih specifikacija „Način nuđenja“ za koje nije propisana obveza dostavljanja dokaza da predmet nabave, konkretno da zaslon ima i tu tehničku karakteristiku slijedom čega niti naručitelj u smislu odredbe članka 290. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi nije mogao ocijeniti nevaljalom ponudu odabranog ponuditelja ukoliko nije dostavljen dokaz u odnosu na tu tehničku karakteristiku.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu