UsII-37/24 od 9. travnja 2024.

KLASA: 23/550
UsII-37/24 od 9. travnja 2024.
Kriterij za odabir ponude- Dijagnostička osjetljivost i specifičnost- Upute proizvođača- Zadnja važeća verzija- Jednakovrijedni dokazi- Pregled i ocjena ponuda- Beneficium novorum- Članak 285. i 290. ZJN 2016
 
Za ispunjavanje kriterija za odabir ponude iz podtočaka 2.1. i 2.2., točke 6.9.2.b) DON-a tražena je Uputa proizvođača- zadnja važeća verzija, a tužitelj je dostavio Upute iz kojih proizlaze vrijednosti koje ne zadovoljavaju uvjete za dodjelu bodova za kriterij specifičnosti.
Usporedbom dokaza traženih DON-om za ova dva kriterija za bodovanje ponude, Sud nalazi da tužitelj nije dostavio tražene dokaze, a dokazi koje je dostavio se ne mogu smatrati jednakovrijednim traženim dokazima te, stoga, Naručitelj opravdano nije dodijelio bodove tužitelju po ovim kriterijima, a posljedično tome je i tuženik osnovano ocijenio ovaj žalbeni navod neosnovanim s detaljnim obrazloženjem, koje ovaj Sud u prihvaća.
S tim u vezi valja dodati da uz tužbu dostavljeni nalaz i mišljenje vještaka nisu razmatrani u žalbenom postupku pa se ne mogu ocjenjivati u ovom sporu o zakonitosti rješenja tuženika, podredno osnovanosti žalbenih navoda. Naime, sukladno odredbama članka 420. ZJN-a svi dokazi moraju biti navedeni i dostavljeni u žalbi pa dokazi koji nisu bili predmetom žalbenog postupka ne mogu biti predmetom razmatranja ni u upravnom sporu, o čemu se ovaj Sud već višekratno izjasnio (UsII-10/21, UsII-218/21).
Tehničke specifikacije- Broj ponuđenih analizatora- Nije traženo nuđenje za svaku od bolnica- Članak 280. i 290. ZJN 2016

Vezano za prigovor koji se odnosi na upitnost ispunjenja dodatnih zahtjeva iz točke 3. i 4. Troškovnika - da je ponudi potrebno priložiti opis opreme koja se ustupa na korištenje, gdje je potrebna oprema za testiranje od 200 do 400 uzoraka u jednoj smjeni na sva 4 biljega iz stavki troškovnika 1.- 4. te da je u ponudi obavezno navesti i rezervnu opremu, koja po kapacitetu mora odgovarati glavnoj opremi. Kao i zahtjev da se u ponudi opiše vrijeme i broj analizatora potrebnih za procesuiranje 200/400 uzoraka krvi na sva 4 testa.
Iz dokumentacije žalbenog spisa predmeta (izjava) proizlazi da je ovim dodatnim uvjetima Odabrani ponuditelj udovoljio jer se obvezao osigurati traženi broj analizatora u skladu sa zahtjevima DON-a, a dokumentacijom koju je priložio ponudi je dokazao vrijeme i broj analizatora potrebnih za cjelovito procesuiranje traženih 200/400 uzoraka krvi na sva 4 testa, konkretno to da već i sa samo jednim Alinity I uređajem je moguće testiranje izvršiti u cijelosti sukladno zahtjevima DON-a.

 

Validacija opreme- Nije traženo dokumentacijom o nabavi- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016

Konačno nije osnovan niti prigovor tužitelja da je za opremu bilo potrebno tražiti njezinu validaciju, o čemu dokaz Odabrani ponuditelj nije dostavio. Naime, sukladno članku 264. stavku 1. ZJN-a, javni naručitelj navodi u dokumentaciji o nabavi potvrde, dokumente, izjave i druga dokazna sredstva kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje te ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, Stoga se u postupku nabave dostavljaju samo oni dokazi koji dokazuju stavke i kriterije koji se zahtijevaju DON-om. U konkretnom slučaju, zahtjev za validaciju bio je propisan DON-om u odnosu na ponuđene testove, a Odabrani ponuditelj je u dokumentaciji dostavljenoj uz svoju ponudu dokazao namjenu testova, kao i tip uređaja na kojem se test izvodi, sve u skladu sa zahtjevima DoN-a i članku 280. stavku 4. ZJN-a.
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu