UsII-77/22 od 27. travnja 2022.

KLASA: 22/111

UsII-77/22 od 27. travnja 2022.
 
Troškovnik – izmjena troškovnika – važeća verzija troškovnika – postupak obnove – čl. 7. st. 7. Pravnilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
 
Polazeći od naprijed navedenog sadržaja točaka 2.6. i 5.8. Poziva na dostavu ponude kao i nesporne činjenice da je tužitelj u svojoj ponudi dostavio obrazac troškovnika koji nije bio važeći u vrijeme podnošenja ponude odnosno da je mijenjao odredbe troškovnika, dodajući tekst koji nije obuhvaćen mjerodavnim troškovnikom od 21. siječnja 2022., Sud prihvaća ocjenu tuženika da je naručitelj pravilno primijenio članak 7. stavak 12. alineju 1. Pravilnika odbivši tužiteljevu ponudu zbog njene nesuglasnosti s Pozivom na dostavu ponude. Pritom valja napomenuti da su razlozi zbog kojih je tužitelj dostavio pogrešnu (nevažeću) verziju troškovnika kao i razlozi zbog kojih je mijenjao tekst troškovnika irelevantni s obzirom na izričite i jasne točke 2.6. i 5.8. Poziva na dostavu ponude, koje isključuju bilo kakve dvojbe o posljedicama dostave troškovnika koji ne udovoljava zahtjevima iz Poziva na dostavu ponude. Pored toga, valja reći da u situaciji kao što je konkretna Pravilnik ne ostavlja prostor za ekstenzivno tumačenje obveza ponuditelja u vezi s ispunjavanjem (bilo kojeg) zahtjeva iz Poziva na dostavu ponude.
Polazeći od navedenih odredaba Pravilnika, Sud ne prihvaća tužiteljevu tvrdnju da je naručitelj bio u obvezi pozvati ga da pojasni odnosno upotpuni predani troškovnik. Naime, pretpostavka za primjenu članka 7. stavka 7. Pravilnika je manjkavost informacija ili dokumentacije koja je trebala biti dostavljena, a koja manjkavost se ogleda u nepotpunim ili pogrešnim informacijama ili u nedostavljanju određenih dokumenata. U konkretnom je slučaju dostavljeni troškovnik, prema podacima iz spisa predmeta, predstavljao izraz volje tužitelja za podnošenje upravo takvog troškovnika. U takvim okolnostima, a imajući na umu i članak 7. stavak 8. Pravilnika, Sud smatra da u konkretnom slučaju naručitelj nije povrijedio tužiteljeva prava niti postupio suprotno mjerodavnim propisima time što nije tražio od tužitelja pojašnjavanje odnosno izmjenu troškovnika.
Sud u cijelosti prihvaća tuženikovo obrazloženje u vezi s tužiteljevim prigovorima koji se odnose na pozivanje odabranog ponuditelja na pojašnjenje ponude. Važno je naglasiti da je odabrani ponuditelj, dostavljanjem dokaza da su ponuđeni proizvodi jednakovrijedni traženima, ispravio očitu omašku u pisanju naziva proizvoda tj. uskladio ih s nazivima proizvođača. Time odabrani ponuditelj nije dostavio novi troškovnik tek u stadiju pregleda i ocjene ponuda, a što bi bilo u nesuglasju s člankom 7. stavcima 7. i 8. Pravilnika. S obzirom na navedeno, a imajući na umu okolnost da su odlučne činjenice koje se odnose na tužiteljevu ponudu i ponudu odabranog ponuditelja bitno različite, ne može se smatrati da je naručitelj postupio nejednako prema ponuditeljima.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu