UsII-51/22 od 7. travnja 2022.


KLASA: 21/1099

UsII-51/22 od 7. travnja 2022.

Ponovni pregled i ocjena ponuda – Tehnička i stručna sposobnost – Članak 425. st.6. i 404. st.3.ZJN 2016


U postupku su zaprimljene dvije ponude koje je naručitelj ocijenio valjanim te je Odlukom o odabiru od 4. prosinca 2020. odabrao ponudu ponuditelja Markoja d. o. o. iz Zagreba. Na navedenu Odluku o odabiru žalbu je izjavio Zagrel Rittmeyer d. o. o. iz Sesveta, tužitelj u ovom predmetu i, postupajući po toj žalbi tuženik je rješenjem od 5. veljače 2021. poništio Odluku o odabiru te predmet vratio naručitelju na ponovno postupanje.
U ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je jednu ponudu ocijenio valjanom te je Odlukom o odabiru od 28. lipnja 2021. odabrao ponudu ponuditelja Zagrel Rittmeyer d. o. o. Na navedenu Odluku o odabiru žalbu je podnio Markoja d. o. o. pa je, postupajući po žalbi, tuženik rješenjem od 16. rujna 2021. poništio i tu Odluku o odabiru te predmet vratio naručitelju na ponovno postupanje.
U slijedećem ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je obje ponude ocijenio valjanim te je predmetnom Odlukom o odabiru od 26. studenoga 2021. odabrao ponudu ponuditelja Markoja d. o. o. U ovom upravnom sporu predmet spora je zakonitost rješenja tužene Državne komisije od 13. siječnja 2022. kojim je odlučeno o tužiteljevoj žalbi vezanoj uz zakonitost postupanja naručitelja u tom postupku pregleda i ocjene ponuda.
Pregled i ocjena ponuda provedeni su na temelju odredbe članka 425. stavka 6. ZJN-a 2016 koja propisuje da je naručitelj obvezan postupati u skladu s izrekom odluke Državne komisije najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave izvršne odluke, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem i primjedbama Državne komisije. Stoga pravilno tvrdi tuženik da je u pogledu valjanosti tužiteljeve ponude, odnosno njene sukladnosti s odredbama dokumentacije o nabavi odlučeno već ranijim rješenjem.
Pravilno tvrdi tuženik da svojim rješenjem od 5. veljače 2021., kojim je odlučivao o tužiteljevoj žalbi protiv Odluke o odabiru od 4. prosinca 2020., nije utvrdio da je ponuda Markoja d. o. o. neprihvatljiva jer nisu ispunjeni uvjeti tehničke i stručne sposobnosti dva stručnjaka, kako to pogrešno navodi tužitelj. Državna komisija je utvrdila da naručitelj nije dokazao na temelju kojih činjenica i okolnosti je utvrdio da ponuda udovoljava spornom uvjetu sposobnosti, što je prema odredbi članka 403. Ostavka 3. ZJN 2016 bio obvezan dokazati.
Što se tiče Odluke o odabiru od 28. lipnja 2021., koju je Državna komisija rješenjem od 16. rujna 2021. također poništila i predmet vratila naručitelju na ponovno postupanje, valja navesti da je u tom postupku Državna komisija ocijenila da je utvrđeno da je stručnjak 2 Berislav Vezilić stekao iskustvo u skladu s točkom 28.4.b) dokumentacije o nabavi te da je ponuda Markoje d. o. o. nezakonito odbijena. Navedeno rješenje tužitelj nije osporavao žalbom i ono je postalo izvršno i pravomoćno. Stoga je u predmetnom postupku predmet ocjene Državne komisije bila provjera je li naručitelj u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponude, u skladu s već navedenom odredbom članka 425. stavka 6. ZJN 2016, postupio prema utvrđenju iz prethodnog njenog rješenja od 16. rujna 2021. pa nije ni bio dužan tražiti daljnja pojašnjenja vezana za navedenog stručnjaka.
Prema odredbi članka 404. stavka 3. ZJN-a 2016, tuženik povodom žalbe izjavljene u odnosu na ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda nije ovlašten ponovo odlučivati o istim činjeničnim i pravnim stanjima, žalbenim navodima o kojima je već odlučio u istoj pravnoj stvari. Slijedom navedenog, prema ocjeni ovoga suda, prigovori tužitelja koji se odnose na činjenična i pravna stanja koja su tužitelju bila poznata u ranijem pregledu i ocjeni ponuda i u odnosu na koja tada nije izjavio žalbu nisu od utjecaja na zakonitost rješenja i drugačije rješenje ove upravne stvari.
S obzirom na sve navedeno, ovaj sud ocjenjuje da tužbeni navodi i prigovori nisu osnovani i nisu od utjecaja na donošenje drukčije odluke u sporu.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu