UsII-168/20 od 27. svibnja 2020.

KLASA: 20/58

UsII-168/20 od 27. svibnja 2020.

Jamstvo za ozbiljnost ponude – Rok valjanosti – Certifikat o sukladnosti - Članak 216. stavak 1. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
 
U konkretnom slučaju nije sporno da dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude traje kraće od zahtjeva za njegovom valjanosti iz dokumentacije o nabavi, međutim, navedena nepravilnost sama za sebe nije od utjecaja na zakonitost odluke o odabiru jer rok valjanosti jamstva pokriva rok valjanosti ponude te je jamstvo nedvojbeno bilo valjano u trenutku donošenja odluke o odabiru, a koju ocjenu tuženika prihvaća i ovaj Sud.
U pogledu certifikata treba istaknuti da tužitelj nije osporavao sadržaj certifikata, nego činjenicu da odabrani ponuditelj u trenutku javnog otvaranja ponuda nije raspolagao certifikatom za traženi asfalt jer je onaj kojeg je dostavio izdan 14. siječnja 2020., a otvaranje ponuda je bilo 20. prosinca 2019. Međutim, pravilno nalazi tuženik da je prema odredbama dokumentacije ponuditelj na dan otvaranja ponuda trebao dostaviti popunjeni ESPD obrazac, no ne i certifikat koji je bilo potrebno dostaviti samo na zahtjev naručitelja nakon otvaranja ponuda, kao ažurirani popratni dokument. S obzirom da je certifikat odabranog ponuditelja dostavljen na zahtjev naručitelja kao ažurirani popratni dokument on je morao biti važeći na dan dostave naručitelju, a ne na dan otvaranja ponuda i nije smio biti stariji od dana javnog otvaranja ponuda. Odabrani ponuditelj je dostavio upravo takav certifikat, odnosno certifikat koji je bio važeći na dan dostave i nije stariji od dana javnog otvaranja ponuda.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu