UsII-376/21 od 12. siječnja 2022.

KLASA: 21/801
UsII-376/21 od 12. siječnja 2022.

Tehnička i stručna sposobnost – Važeći certifikat iz područja upravljanja prostornim podacima ili jednakovrijedan – Članak 290. ZJN 2016

Dakle, kako se u konkretnom slučaju radi o važećem certifikatu o osposobljenosti izdanom od strane proizvođača softvera, a ne o jednakovrijednom certifikatu koji je izdala treća strana, neosnovani su svi žalbeni navodi kojima tužitelj upire da je dostavljeni dokument trebala potvrditi treća neovisna strana, i to u postupku u kojem bi se dokazala istovjetnost s važećim certifikatom. Stoga u odnosu na dostavljeni važeći certifikat nema potrebe provesti postupak utvrđivanja jednakovrijednosti tog dokumenta, niti je zapreka da se dostavljeni certifikat smatra važećim jer je izdan od proizvođača koji u svojoj ponudi upravo i nudi isti proizvod u odnosu na koji je za stečena znanja i vještine nominiranom stručnjaku izdan certifikat.
Tuženik također kao razlog za poništenje odluke o odabiru uvažava žalbeni navod zainteresirane osobe Igea d.o.o., Varaždin da odabrana zajednica ponuditelja (tužitelj) nije uz ponudu dostavio popis izvršenih usluga iz kojeg bi jasno proizlazila vrijednost usluga koje je izvršio Verox d.o.o., Zagreb, kao član zajednice ponuditelja, već je dostavljen samo zbirni iznos vrijednosti svih izvršenih usluga. Premda je u tom dijelu tužitelj pojasnio tražene podatke tijekom žalbenog postupka, a ne u postupku javne nabave koji je proveo naručitelj, tuženik pravilno zaključuje da je riječ o nezakonitom postupanju naručitelja u svezi pregleda i ocjene odabrane ponude sukladno traženom zahtjevu iz točke 4.2.1. DON-a. Tuženik daje osvrt i na sve druge žalbene navode koje nije ocijenio osnovanim, uz iscrpno obrazloženje razloga za dane zaključke u odnosu na svaki pojedini navod zainteresiranih osoba, žalitelja. Prema članku 3. točki 12. ZJN 2016. nepravilna ponuda je svaka ponuda koja nije sukladna dokumentaciji o nabavi ili je primjena izvan roka za dostavu ponuda, ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji, ili nije rezultat tržišnog natjecanja, ili je naručitelj utvrdio da je izuzetno niska, ponuda ponuditelja koji nije prihvatio ispravak računske pogreške. S obzirom na navedeno, a uvažavajući razloge iz zapisnika o pregledu zaprimljenih ponuda i iz obrazloženja odluke o odabiru, kao i navoda naručitelja danih u odgovoru na žalbe, proizlazi da je prilikom ocjene tehničke i stručne sposobnosti zainteresirane zajednice ponuditelja pogrešno ocijenio dokumentaciju dostavljenu uz ponudu kao dokaz te sposobnosti. Uzimajući u obzir citirane odredbe ZJN 2016. i mjerodavne točke DON-a, tuženik je pravilno utvrdio da naručitelj postupak pregleda i ocjene ponude zainteresirane zajednice ponuditelja nije zakonito proveo, jer je ponudu odbio iz razloga koji u DON-u nije propisao kao uvjet sposobnosti, tj. u slučaju da se uz ponudu dostavi kao dokaz stručne sposobnosti važeći certifikat. Također, pravilno je utvrdio tuženik da postoje i navedene nejasnoće u svezi navedenih podataka u ponudi tužitelja kao odabranog ponuditelja, koje je pojasnio i otklonio tek tijekom žalbenog postupka, a ne u postupku javne nabave koji je proveo naručitelj. Slijedom navedenog su, protivno navodima tužitelja zaprimljene ponude u predmetnom postupku javne nabave ocijenjene te razmotrene protivno mjerodavnim odredbama ZJN 2016. i traženim uvjetima propisanim u DON-u, niti je naručitelj u predmetnom slučaju dokazao da postoje okolnosti zbog kojih je ponudu zainteresirane zajednice ponuditelja odbio i isključio iz postupka javne nabave, iz razloga koje tuženik pravilno navodi u obrazloženju osporenog rješenja, a date zaključke iscrpno argumentira.


Poveznica na Rješenje
Poveznica na Presudu