UsII-292/21 od 12. listopada 2021.

KLASA: 21/557

UsII-292/21 od 12. listopada 2021.

Tehničke specifikacije - Dokazivanje jednakovrijednosti – Tehnički listovi (katalog tehničkih karakteristika) – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
U vezi žalbenog prigovora da odabrani ponuditelj nije predočio valjan dokaz jednakovrijednosti za ponuđene ventilokonvektore, jer nije dostavio dokaz predviđen dokumentacijom o nabavi već je dostavio „selekciju“ koju je sam napravio, tuženik detaljno obrazlaže, odnosno navodi točku 10. dokumentacije o nabavi, prema kojoj dokaz jednakovrijednosti mogu biti tehničke specifikacije i tehnički listovi ponuditelja, katalozi i slično. Tuženik je obrazložio, da je odabrani ponuditelj dostavio tehničke listove (katalog tehničkih karakteristika) za ponuđene uređaje i pojasnio ponudu (članak 293. ZOJN) da je ovlašteni zastupnik proizvođača Mehits Climaveneta za Republiku Hrvatsku te kao ovlašteni zastupnik ima pravo i ovlaštenje od strane proizvođača opreme za izdavanjem kataloga sa tehničkim specifikacijama, odnosno druge prikladne tehničke dokumentacije kojom se dokazuje sukladnost nuđenog predmeta nabave s traženim specifikacijama. Javno dostupni podaci nisu referentni za provjeru jednakovrijednosti, već katalog tehničkih karakteristika koje su selektirane iz softvera ovlaštenog proizvođača pri projektiranim uvjetima. Pravilno zaključuje tuženik da je s obzirom na propisani uvjet u dokumentaciji o nabavi (koja dokumentacija o nabavi je postala pravomoćna i obvezujuća je za sve ponuditelje) odabrani ponuditelj dostavom tehničke dokumentacije dostavio dokaz jednakovrijednosti sukladno propisanom zahtjevu dokumentacije o nabavi.
Detaljno je tuženik obrazložio i žalbene prigovore u vezi temperature (u prostoriji ljeti od 27° C, umjesto Projektom propisane temperature od 26° C) .Naime u obrazloženju je naveo da je Projektom propisana temperatura ljeti 26 °C (stranica 12 Instalacija centralnog grijanja i rashlađivanja) ali je propisana i temperatura ljeti 26+ 2° C (stranica 17 Projekta Tehnički opis) pa je slijedom toga temperatura od 27° C iz tehničke dokumentacije ponuditelja, ponuđena sukladno navodu iz Projekta (26+-2° C). U odnosu na zvučni tlak ponuđenih uređaja, detaljno tuženik obrazlaže podatke tehničkih listova ponuditelja, te zaključuje da ni jedan od ponuđenih uređaja ne nudi zvučni tlak preko gornje granice od propisanih 31 dB(A) (stranica 16 Projekta Tehnički opis i stranica 19 Projekta, Tehnički proračun). Tuženik navodi i stavak 5. troškovnika kojim je propisan četverocijevni parapetni ventilokonvektor sa ili bez interijerske maske, odnosno stavke troškovnika u kojima su traženi uređaji sa interijerskom maskom ili bez interijerske maske, te ističe da je odabrani ponuditelj u svim stavkama ponudio uređaj tip DLMV i obrazlaže da je odabrani ponuditelj predao uredno popunjen troškovnik, te sve druge sastavnice ponude. Imajući na umu detaljno obrazloženje tuženika u vezi žalbenih navoda, te podatke spisa predmeta, ovaj Sud prihvaća ocjenu tuženika da je odabrani ponuditelj ponudu sastavio i predao sukladno uvjetima i zahtjevima dokumentacije o nabavi, a naručitelj je ponudu pregledao sukladno propisanim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu