UsII-342/21 od 27. prosinca 2021.

KLASA: 21/767
UsII-342/21 od 27. prosinca 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Popis glavnih usluga – Treći upravitelj prijevoza

Tužitelj je, u svrhu dokaza iz točke 4.3.1. DON-a (izvršenje istog ili sličnog predmeta nabave u traženoj vrijednosti unazad tri godine od objave ove javne nabave) dostavio dokaz da gospodarski subjekt (Vincek d.o.o.) na kojeg se oslanja, ispunjava uvjet izvršenja linijskog prijevoza radnika u traženom vremenu i traženoj vrijednosti, ali ne i dokaz da će gospodarski subjekt na kojeg se oslanja, sukladno točki 4.4. DON-a izvršavati predmet nabave, jer je Vincek d.o.o., tužitelju stavio na raspolaganje samo dodatnog upravitelja prijevoza, fizičku osobu iz članka 20. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koju nije imenovao niti je poznato njegovo stručno iskustvo. Iz ponude tužitelja proizlazi da će Vincek d.o.o putem trećeg upravitelja prijevoza sudjelovati u izvršenju ugovora. Treći upravitelj prijevoza nije uvjet DON-a za bodovanje ponude, niti predstavlja dokaz ispunjenja kriterija stručne i tehničke sposobnosti.
Tužitelj je u svojoj ponudi ponudio dva svoja upravitelja prijevoza koja ispunjavaju uvjete iz DON-a. Prema tome, podugovaratelja, Vincek d.o.o. tužitelj je u ponudi naveo u svrhu dokazivanja točke 4.3.1. DON-a - dostatno iskustvo u prijevozu posebnih kategorija putnika, to jest tehnička i stručna sposobnost u vidu ispunjenja istog ili sličnog predmeta nabave u vrijednosti od 5.000.000,00kn u posljednje tri godine. Podugovaratelj na kojeg se tužitelj, u konkretnom slučaju, oslanja za potrebe ispunjenja kriterija iz točke 4.3.1. DON-a, sudjelovao bi, u izvršenju predmetne usluge, putem trećeg neobaveznog upravitelja prijevoza, a ne kao prijevoznik, iz čega naručitelj i tuženik osnovano zaključuju da Vincek d.o.o. neće pružati uslugu za koju se tražila referenca iz točke 4.3.1. DON-a, koju tužitelj nema pa se zato i oslanja na prijevoznika koji ima traženo iskustvo, ali koji neće sam izvršavati uslugu zbog koje je taj iskustveni kriterij tražen u DON-u. Prema odredbi članka 273. stavka 2. ZJN-a gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnosti drugih subjekata radi dokazivanja relevantnog stručnog iskustva samo ako će ti subjekti sudjelovati u izvršenju predmeta nabave pa kako, iz podataka ponude tužitelja i cjelokupne dokumentacije spisa proizlazi da će gospodarski subjekt putem kojeg tužitelj dokazuje traženu razinu iskustva prijevoznika u linijskom prometu specifičnih putnika, sudjelovati samo putem fizičke osobe - upravitelja prijevoza, a ne kao prijevoznik, slijedi da gospodarski subjekt na kojeg se tužitelj, u navedenu svrhu oslanja, neće prevoziti učenike, što je cilj ovog predmeta javne nabave i svrha tražene reference pa valja zaključiti da tužitelj oslanjanjem na gospodarskog subjekta koji neće izvršavati predmet nabave, nije dokazao da ispunjava uvjet dostatnog iskustva iz točke 4.3.1. DON-a, zbog čega je njegova ponuda osnovano i valjano obrazloženo odbijena. Posljedično tome, Sud nalazi da je tuženik, argumentirano i na zakonu osnovano odbio žalbu tužitelja pa nije bilo osnove za udovoljavanje tužbenom zahtjevu.


Poveznica na Rješenje
Poveznica na Presudu