UsII-53/21 od 26. veljače 2021.

KLASA: 20/941

UsII-53/21 od 26. veljače 2021.

Kriterij za odabir ponude – Broj ugovora  na redovitom održavanju cesta – Predmet nabave (osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima) – Pojašnjenje/Upotpunjavanje – Članak 290., 293. ZJN 2016

Presudom ovog Suda poslovni broj: UsII-257/20-9 od 4. rujna 2020. bilo je poništeno rješenje tuženice od 17. srpnja 2020 i odluka o odabiru od 5. lipnja 2020., budući da je predmet nabave u konkretnom slučaju održavanje cesta tijekom cijele godine (što prema točki 2.1. DON-a uključuje i osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima), a odabrana Zajednica ponuditelja je kao dokaz ispunjavanja kriterija iz točke 6.10.2. DON-a (broj ugovora na redovitom održavanju cesta) dostavila ugovore o održavanju nerazvrstanih cesta u ljetnim uvjetima. Sud je primjenom odredbe članka 290. stavka 1. ZJN-a zaključio da se ponude ocjenjuju na temelju uvjeta i zahtjeva iz DON-a, a pravomoćna DON se nedvojbeno odnosi i na zimske uvjete te u toj fazi postupka odabrana Zajednica ponuditelja dostavljenim ugovorima nije dokazala ispunjavanje svih uvjeta i zahtjeva propisanih DON-om.
Iz zapisnika o ponovnom pregledu i ocjeni ponuda za predmet: „Održavanje nerazvrstanih cesta“, proizlazi kako je naručitelj sukladno članku 293. ZJN-a proveo postupak pojašnjenja/upotpunjavanja ponuda na način detaljno naveden u zapisniku, a iz kojeg u bitnome proizlazi da je Grad Zaprešić, kao druga ugovorna strana, pojasnio da se pojam „održavanje nerazvrstanih cesta u ljetnim uvjetima“ iz dostavljenih ugovora o održavanju prometnica/cesta u ljetnim uvjetima, odnosi na održavanje cesta tijekom cijele godine (ali ne i na čišćenje snijega i leda s nerazvrstanih cesta). Odabrani ponuditelj je također dao pojašnjenje da se radi o ugovorima sukladno kojima su se izvodili radovi održavanja cijele godine odnosno od 1. siječnja do 31. prosinca pa su radovi istovjetni predmetu nabave propisanom DON-om.
Slijedom izloženog, osnovano je osporenim rješenjem ocijenjeno da je pojašnjenjem ponude naručitelj utvrdio kako su poslovi održavanja cesta prema dostavljenim ugovorima obuhvaćali i osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čime je postupljeno po odredbi članka 290. stavka 1. ZJN-a, a neosnovani su tužbeni prigovori da se DON odnosi na obavljanje poslova zimske službe, jer to iz dokumentacije ne proizlazi.
 
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu