UsII-523/19 od 20. studenog 2019.

KLASA: 19/732

UsII-523/19 od 20. studenog 2019.

Budući da sukladno odredbi članka 290. ZJN 2016 naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi,  a dokumentacijom je propisano da se tehnička i stručna sposobnost dokazuje opisom za ponuđenu marku i tip vozila, koji opis mora biti sastavljen i/ili ovjeren od strane proizvođača vozila, ponuditelja ili glavnog uvoznika za ponuđenu marku vozila; Sud nije imao osnove za zaključak da ponuđeno vozilo ne udovoljava traženim tehničkim specifikacijama.

Prigovor u odnosu na cijenu održavanja vozila ne dovodi do nezakonitosti rješenja tuženika, jer iz dokumentacije o nabavi proizlazi da u cijenu ponude bez PDV-a moraju btii uračunati svi troškovi i popusti. Budući da se ponuda temeljem članka 290. ZJN 2016 pregledava na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi, Sud ocjenjuje da je tuženik u osporenom rješenju zakonito zaključio kako troškovi održavanja vozila nisu od utjecaja na odabir ponude, a dodatni troškovi vezani za godišnje preglede i održavanja vozila iskazani su na zahtjev naručitelja.
 
U odnosu na dostavu bankarske garancije kao priloga ponude, točno je da je točkom dokumentacije o nabavi propisano kako u slučaju ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju. Međutim, Sud prihvaća stajalište tuženika da iako odabrani ponuditelj nije naveo da dostavlja bankarsku garanciju kao prilog ponude, taj propust nije od utjecaja na zakonitost odabira ponude. To iz razloga što je bitno da je bankarska garancija dostavljena, kojem uvjetu je nesporno udovoljeno.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu