UsII-39/22 od 9. ožujka 2022.

KLASA: 21/972

UsII-39/22 od 9. ožujka 2022.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Upis u sudski registar - Članak 257. ZJN 2016

Točka 4.1.1. DON-a odnosi se na upis u registar i, među ostalim, propisuje da se kao preliminarni dokaz iz te podtočke u ponudi dostavlja: - ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti : Upis u strukovni registar ili upis u obrtni registar.) Ako naručitelj prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatraži da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, prihvatit će kao dovoljan dokaz kojim dokazuje uvjete sposobnosti iz te točke dijela A. DON-a: - izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana. Nije sporno da je u predmetnom postupku za člana zajednice ponuditelja FESB Split dostavljen ESPD obrazac iz kojega proizlazi da je FESB Split upisan u sudski registar, čime je, prema ocjeni ovoga Suda, udovoljeno uvjetima iz točke 4.1.1. DON-a.

Tehnička i stručna sposobnost – Raspolaganje stručnjacima – Oslanjanje – Članak 273. ZJN 2016

U odnosu na tužiteljeve navode kojima osporava tehničku i stručnu sposobnost FESB-a Split, kao člana zajednice ponuditelja, u dijelu koji se odnosi na zaposlenog ovlaštenog inženjera, valja istaknuti da je točkom 4.2.2. DON-a propisano da ponuditelj mora dokazati da će imati na raspolaganju određeni broj tehničkih stručnjaka potrebnih za pružanje usluga koji su predmet nabave. Iz navedenoga je razvidno da traženi stručnjak ne mora biti zaposlenik ponuditelja, već ponuditelj traženim stručnjakom/stručnjacima mora raspolagati, a kojima, FESB Split, kao član zajednice ponuditelja, u konkretnom postupku javne nabave i raspolaže. Valja reći da prema ZJN-u, nije nužno da gospodarski subjekt ima zaposlene stručnjake kakvi se traže DON-om, već se gospodarski subjekt može osloniti i na sposobnost drugih subjekata. Člankom 273. stavkom 1. ZJN-a propisano je da se gospodarski subjekt može u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz članaka 258. i 259. ZJN-a osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. S obzirom na navedeno, tužbeni navod koji se odnosi na pomanjkanje odgovarajućeg stručnjaka FESB-a Split, kao člana odabrane zajednice ponuditelja, Sud ne može ocijeniti osnovanim.
 

Tehnička i stručna sposobnost – Raspolaganje opremom – Nije tražena komercijalna licenca programskog alata

Iz navedene točke DON-a razvidno je da nije osnovan tužiteljev navod da je FESB Split u predmetnom postupku javne nabave bio dužan dokazati da raspolaže komercijalnom licencom programskog alata CymCap, jer iz navedene točke DON-a takva obveza ne proizlazi. Prema izričitoj odredbi točke 4.2.4. DON-a, ponuditelj mora dokazati samo to da raspolaže programskim alatom CymCap. Tek u slučaju naručiteljeva (fakultativnog) poziva za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata, ponuditelj koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu bio bi dužan dostaviti presliku licence, odnosno dokaz o vlasništvu ili drugu ispravu-dokument o pravu korištenja programskog alata, a što u konkretnom slučaju naručitelj nije zahtijevao.
 

Ovlaštenje za potpis ponude – Valjanost punomoći

Nije osnovan ni tužbeni navod kojim se osporava valjanost punomoći kojom je FESB Split ovlastio Projektni biro Split d.o.o. Split da u ime odabranog ponuditelja potpiše ponudu i eventualni ugovor. U žalbenom je postupku utvrđeno da je u ponudi odabrane zajednice ponuditelja navedeno da su članovi zajednice ponuditelja Projektni biro Split d.o.o. Split, Fractal d.o.o. Split, FESB Split i Geomar d.o.o. Split. U ponudi je dostavljena punomoć dekana FESB-a Split, prof. dr. sc. Srdjana Podruga, kojim se opunomoćuje Projektni biro Split d.o.o. Split da u predmetnom postupku javne nabave predstavlja Fractal d.o.o., kao člana zajednice ponuditelja koju čine Projektni biro Split d.o.o. Split, kao vodeći član zajednice te Fractal d.o.o. Split, FESB Split i Geomar d.o.o. Split, kao članovi zajednice te opunomoćuje Projektni biro Split d.o.o. Split da potpiše ponudu i ugovor. U žalbenom je postupku tuženiku dostavljena izjava dekana FESB-a Split, prof. dr. sc. Srdjana Podruga od 10.  studenoga 2021., iz koje proizlazi da je u punomoći od 20. kolovoza 2021. omaškom u pisanju pogrešno navedeno da je punomoć izdana u ime Fractal d.o.o., iako je punomoć potpisao dekan FESB-a Split, kao ovlaštena osoba Fakulteta. Analizirajući sadržaj punomoći kao i navedene izjave dekana FESB-a Split od 10. studenoga 2021., Sud ne nalazi razloga za sumnju u valjanost predmetne punomoći odnosno ovlaštenja koje je FESB Split dao članu zajednice ponuditelja Projektnom birou Split d.o.o. Split da u ime FESB-a Split, kao člana zajednice ponuditelja, potpiše ponudu i eventualni ugovor.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu