UsII-97/22 od 25. svibnja 2022.

KLASA: 22/61
UsII-97/22 od 25. svibnja 2022.
Nevažeći obrazac troškovnika u ponudi – Ponuda odbijena temeljem čl. 295. ZJN 2016

Među strankama nije sporno da je tužitelj u svojoj ponudi dostavio obrazac troškovnika koji nije bio važeći u vrijeme podnošenja ponude. Iz spisa predmeta proizlazi da je naručitelj višekratno mijenjao projektni zadatak kao i obrazac troškovnika te je u vrijeme podnošenja ponude bila važeća verzija troškovnika od 13. listopada 2021.
Uvidom u točku 20. DON Sud je utvrdio da je ponuditelj dužan datoteku pod nazivom troškovnik, ispuniti na način kako je propisan tom dokumentacijom o nabavi i dostaviti u svojoj ponudi. Čl. 200. st. 6. ZJN-a propisano je da naručitelj ima pravo izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda. U konkretnom postupku javne nabave naručitelj je petom izmjenom DON-i, objavljenom 13. listopada 2021. izmijenio projektni zadatak uz izmjenu prijedloga ugovora o javnoj nabavi, u kojem je, između ostaloga izmijenio i način plaćanja obavljenih usluga tako da plaćanje bude u skladu s izmijenjenim, tj. novim troškovnikom, koji je također izmijenjen uslijed izmjena projektnog zadatka.
Polazeći od nesporne činjenice da je tužitelj u svojoj ponudi dostavio obrazac troškovnika koji nije bio važeći u vrijeme podnošenja ponude, Sud prihvaća ocjenu tuženika da je naručitelj pravilno primijenio članak 295. stavak 1. ZJN-a odbivši tužiteljevu ponudu zbog njene nesuglasnosti s DON-i. Sud naglašava da je pravilan stav tuženika da bi prihvaćanje verzije troškovnika koji je tužitelj dostavio u predmetnom postupku onemogućilo usporedbu tužiteljeva troškovnika s troškovnicima drugog ponuditelja, a što bi rezultiralo povredom čl. 200. st. 1. ZJN-a koji, među ostalim, propisuje da DON mora biti izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda. Tuženik je pravilno primijenivši mjerodavne odredbe ZJN-a, zakonito postupio odbivši tužiteljevu žalbu protiv odluke o odabiru.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu