UsII-77/21 od 19. ožujka 2021.

KLASA: 20-02/19

UsII-77/21 od 19. ožujka 2021.

Tehnička i stručna sposobnost- Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016

Naime, točkom 4.2.1. dokumentacije za nadmetanje, kojom je propisan uvjet tehničke i stručne sposobnosti, a za koju tužitelj smatra da je u konkretnom slučaju pogrešno primijenjena, pored ostalog, propisano je da ponuditelj mora dokazati da raspolaže sa minimalno 7 (sedam) autobusa kojima će obavljati predmet koncesije, koji autobusi ispunjavaju norme najmanje EURO IV, što se dokazuje preslikama prometnih dozvola autobusa (alineja 1. stavak 1.) te da navedeni autobusi pripadaju M2 ili M3 kategoriji prema klasifikaciji Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, jer se te kategorije mogu okarakterizirati kao vozila tipična i prilagođena gradskom prijevozu putnika, što se dokazuje preslikama prometnih dozvola autobusa (alineja 2.).
 Iz navedene odredbe, dakle, jasno proizlazi da autobusi moraju pripadati ili M2 ili M3 kategoriji prema klasifikaciji Pravilnika, slijedom čega je osnovan zaključak tuženika da je odabrani ponuditelj, time što je dostavio dokaze (prometne dozvole) da raspolaže sa 7 autobusa M3 kategorije, udovoljio uvjetu iz dokumentacije za nadmetanje, iako nije dokazao kojem razredu prema Pravilniku pripadaju ponuđena vozila M3 kategorije.
 Ovo stoga jer, i po ocjeni ovoga Suda, okolnost da se Pravilnikom vozila M2 ili M3 kategorije dijele na razrede: I, II, III, A i B, kraj činjenice da dokazivanje razreda kojem pripadaju ponuđeni autobusi nije uvjetovano dokumentacijom za nadmetanje, nije relevantna za ocjenu ponude, kako to osnovano navode tuženik i davatelj koncesije.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu